מנהג הצדיקים שאיחרו זמן תפילה

בירורי הלכות וחקרי מנהגי ישראל
שלח תגובה
הודעה
מחבר
דוד ריזל
הודעות: 475
הצטרף: ה' ינואר 24, 2019 5:18 pm
עיסוק תורני: צמא לדבר ה'
דוא"ל: 9090674b@gmail.com
איש קשר:

מנהג הצדיקים שאיחרו זמן תפילה

#1 שליחה על ידי דוד ריזל » ד' ינואר 29, 2020 3:09 pm

טב למללא אאודנא דשמעי.
נידון זה עלה במקומות אחרים, אך להרגשתי כדי לבאר נושא כזה, צריך מקום כמו כאן שמכבדים את הצדיקים והחכמים ההולכים לאור תורת הבעש"ט.

היה מנהג צדיקים וחסידים ההולכים בדרך החסידות, שכאשר הרגישו בנפשם שאינם יכולים לכוין בתפילה הם לא התפללו בזמן. אנו מאמינים שאת הכל הם עשו עפ"י תורה. ורק איש בער יחשוב שיש לו יר"ש והוא מדקדק בהלכה יותר משרפי מעלה.

וכדי ליישב מנהגם אבאר מעט לפי עניות דעתי.
לגבי מה שלא התפללו בזמן.
בעצם זוהי הלכה מפורשת בשו"ע, בסימן צח סעיף ב': "לא יתפלל וכו' בשעה המבטלת כוונתו, ועכשיו אין אנו נזהרים בכל זה מפני שאין אנו מכונים כל כך בתפילה".
ויש לומר בתרי אנפי:
א. שגם אחר המהר"ם מרוטנבורג (שהוא המקור שעכשיו אין נזהרים בכל זה) והשו"ע, יתכן שיש מי שמכוין כל כך בתפילתו, ועלו נשאר דינא דגמרא שאסור לו להתפלל בלא כוונה.
ב. השו"ע לא כתב שעכשיו יש חיוב להתפלל אפילו בלא כוונה. ועיקר הדין נשאר שכל מי שנזהר לכוון כפי כוחו, ועתה בשעה זו אינו יכול לכוון כראוי לו, אל יתפלל בשעה זו.

ומה שהתפללו אחר זמן תפילה, אם זה קודם חצות פשוט עפ"י המשנ"ב שאפשר, ואלו שהתפללו אח"כ, זה יכול להיות בתורת נדבה, או בתורת תשלומין.

דוד ריזל
הודעות: 475
הצטרף: ה' ינואר 24, 2019 5:18 pm
עיסוק תורני: צמא לדבר ה'
דוא"ל: 9090674b@gmail.com
איש קשר:

Re: מנהג הצדיקים שאיחרו זמן תפילה

#2 שליחה על ידי דוד ריזל » ד' ינואר 29, 2020 3:19 pm

יש להעיר, שהיום כמעט ואין מקומות חסידיים שמאשרים דרך כזאת לכתחילה, וכידוע שהאמרי אמת עצר הנהגה זו בגור.
ומה שיש מזלזלים בעקבות הנהגת הצדיקים, ומאחרים את התפילה מפני עצלות וקימה בשעה מאוחרת, על זה אני לא מדבר.
אם כי ברור שגדולי הצדיקים שנהגו כך, לקחו בחשבון גם תופעה זו, ואף על פי כן לא מנעו דרך זו מאלו המכוונים לשם שמים, כנאמר "ישרים דרכי ה' צדיקים ילכו בם ופושעים יכשלו בם".
כי ראו בדרך זו יסוד ועיקר גדול לדת.
כי הרמב"ם מונה בהלכות יסודי התורה, את מצוות אמונה, דביקות, אהבת ה' ויראת ה'. ואיך אפשר להגיע לדרגות אלו בלי הקדשת זמן של התבוננות כהכנה לתפילה, ותפילה במתינות ובישוב הדעת, הסרת כל הדברים המטרידים אותו.
ראה מה שכתב הרמב"ם בהלכות תשובה פ"י ה"ג "וכיצד היא האהבה הראויה הוא שיאהב את ה' אהבה גדולה יתירה עזה מאוד עד שתהא נפשו קשורה באהבת ה' ונמצא שוגה בה תמיד כאלו חולה חולי האהבה שאין דעתו פנויה מאותה אהבה והוא שוגה בה תמיד בין בשבתו בין בקומו בין בשעה שהוא אוכל ושותה יתר מזה תהיה אהבת ה' בלב אוהביו שוגים בה תמיד.

ועבודה זו של תפילה נפסקה בשו"ע סימן צח סעיף א':
"המתפלל צריך שיכוין בלבו פירוש המלות שמוציא בשפתיו ויחשוב כאלו שכינה כנגדו ויסיר כל המחשבות הטורדות אותו עד שתשאר מחשבתו וכוונתו זכה בתפלתו ויחשוב כאלו היה מדבר לפני מלך בשר ודם היה מסדר דבריו ומכוין בהם יפה לבל יכשל קל וחומר לפני מלך מלכי המלכים הקב"ה שהוא חוקר כל המחשבות וכך היו עושים חסידים ואנשי מעשה שהיו מתבודדים ומכוונין בתפלתם עד שהיו מגיעים להתפשטות הגשמיות ולהתגברות כח השכלי עד שהיו מגיעים קרוב למעלת הנבואה ואם תבא לו מחשבה אחרת בתוך התפלה ישתוק עד שתתבטל המחשבה וצריך שיחשוב בדברים המכניעים הלב ומכוונים אותו לאביו שבשמים ולא יחשוב בדברים שיש בהם קלות ראש.

הגה: ויחשוב קודם התפלה מרוממות האל יתעלה ובשפלות האדם ויסיר כל תענוגי האדם מלבו (הר"י ריש פרק אין עומדין). ואסור לאדם לנשק בניו הקטנים בבית הכנסת כדי לקבוע בלבו שאין אהבה כאהבת המקום (בנימין זאב סימן קס"ג ואגודה פרק כיצד מברכין):

ואח"כ בסעיף ב' הביא את ההלכה שהזכרנו: "לא יתפלל במקום שיש דבר שמבטל כוונתו ולא בשעה המבטלת כוונתו (טור בשם ר"מ מרוטנברג והגהות מיימוני פרק ד' מהלכות תפלה)".

מלאך
הודעות: 27
הצטרף: ד' אוגוסט 14, 2019 10:46 am

Re: מנהג הצדיקים שאיחרו זמן תפילה

#3 שליחה על ידי מלאך » ה' פברואר 13, 2020 8:21 pm

דוד ריזל כתב: יש להעיר, שהיום כמעט ואין מקומות חסידיים שמאשרים דרך כזאת לכתחילה, וכידוע שהאמרי אמת עצר הנהגה זו בגור.
לכאו' אף פעם לא היה מצב של הוראה לכתחילה, אלא כך פשוט היה המצב מסיבות כאלו ואחרות, לא שקמו יום אחד והכריזו איננו מכירים בזמן תפילה.
חוץ משבת קודש, בו הייתה (ועודנה בהרבה מקומות) הנהגה מפורשת להתפלל מאוחר בלי קשר לזמן תפילה, מכמה טעמים.

אורח

Re: מנהג הצדיקים שאיחרו זמן תפילה

#4 שליחה על ידי אורח » ש' פברואר 15, 2020 10:46 pm

הכל טוב ויפה, אבל חשוב לדעת ולהדגיש, זה לא נחשב תפלה בזמנה! הם הפסידו/היו פטורים מתפלה, אבל מה שהתפללו אחר זמנה, אין להם שכר תפלה בזמנה על כך!

שניאור
הודעות: 30
הצטרף: ב' אוגוסט 19, 2019 6:25 pm

Re: מנהג הצדיקים שאיחרו זמן תפילה

#5 שליחה על ידי שניאור » א' פברואר 16, 2020 5:54 pm

אורח כתב: הכל טוב ויפה, אבל חשוב לדעת ולהדגיש, זה לא נחשב תפלה בזמנה! הם הפסידו/היו פטורים מתפלה, אבל מה שהתפללו אחר זמנה, אין להם שכר תפלה בזמנה על כך!
נכון, אבל אם צריך לבחור בין להתפלל שלא בזמנה לבין לא להתפלל בזמנה, ודאי שעדיף להתפלל שלא בזמנה.

אורח

Re: מנהג הצדיקים שאיחרו זמן תפילה

#6 שליחה על ידי אורח » ב' פברואר 17, 2020 1:34 am

[quote=מלאך post_id=5093 user_id=212]
חוץ משבת קודש, בו הייתה (ועודנה בהרבה מקומות) הנהגה מפורשת להתפלל מאוחר בלי קשר לזמן תפילה, מכמה טעמים.
[/quote]

בשבת יש פטור מקיום התורה?

אורח

Re: מנהג הצדיקים שאיחרו זמן תפילה

#7 שליחה על ידי אורח » ב' פברואר 17, 2020 10:36 am

[quote=שניאור post_id=5107 user_id=217]
[quote=אורח post_id=5101]
הכל טוב ויפה, אבל חשוב לדעת ולהדגיש, זה לא נחשב תפלה בזמנה! הם הפסידו/היו פטורים מתפלה, אבל מה שהתפללו אחר זמנה, אין להם שכר תפלה בזמנה על כך!
[/quote]

נכון, אבל אם צריך לבחור בין להתפלל שלא בזמנה לבין לא להתפלל בזמנה, ודאי שעדיף להתפלל שלא בזמנה.
[/quote]

מהיכן לקחת את זה?

המתפלל בזמנה גם אם לא כיון כראוי יצא ידי חובת התפילה משא"כ בשלא בזמנה

אורח

Re: מנהג הצדיקים שאיחרו זמן תפילה

#8 שליחה על ידי אורח » ג' פברואר 18, 2020 12:26 pm

זה בדיוק הנקודה, מה נקרא לכוון כראוי
הצדיקים הללו לפי מעלתם, לא חשבו שכוונה פשטית ופשוטה ממש כשלנו נחשבת ככוונה ראויה, אלא כוונה גדולה יותר
ובכלל, גם החזון איש [שמי כמוהו היה דקדקן ההלכה], ידוע שהיה אוכל בלי לברך בשעת חוליו כשלא יכל לכוון

יהושע
הודעות: 53
הצטרף: ה' ינואר 24, 2019 9:12 am

Re: מנהג הצדיקים שאיחרו זמן תפילה

#9 שליחה על ידי יהושע » ד' פברואר 19, 2020 12:40 pm

השאלה עדיין איך אמרו ברכות קרי"ש אחר חצות, וגם על שמונה עשרה קשה איך הכשילו את אלו שהתפללו עמהם ובפרט שמסתמא הם לא התכוונו לתפילת נדבה.

שניאור
הודעות: 30
הצטרף: ב' אוגוסט 19, 2019 6:25 pm

Re: מנהג הצדיקים שאיחרו זמן תפילה

#10 שליחה על ידי שניאור » ד' פברואר 19, 2020 12:45 pm

אורח כתב:
שניאור כתב:
אורח כתב: הכל טוב ויפה, אבל חשוב לדעת ולהדגיש, זה לא נחשב תפלה בזמנה! הם הפסידו/היו פטורים מתפלה, אבל מה שהתפללו אחר זמנה, אין להם שכר תפלה בזמנה על כך!
נכון, אבל אם צריך לבחור בין להתפלל שלא בזמנה לבין לא להתפלל בזמנה, ודאי שעדיף להתפלל שלא בזמנה.
מהיכן לקחת את זה?

המתפלל בזמנה גם אם לא כיון כראוי יצא ידי חובת התפילה משא"כ בשלא בזמנה
אם אתה מחפש רק לצאת ידי חובה יש לפלפל עד כמה יוצאים יד"ח כשלא מכוונים, אבל אם אתה מחפש לעשות רצון קונך וברור לך שאם תחכה קצת תוכל להתפלל כראוי אין בכך שום שאלה שעדיף לחכות גם אם יעבור זמן תפילה.
מה שאין אנו מחכים כהיום זה אותו סיבה שאנחנו לא מתפללים שוב כשלא כיוונו בברכה ראשונה, והוא משום שגם בפעם השניה אין הבטחה שתכוון, וה"נ כאן גם אם נחכה אף אחד לא מבטיח לנו שנתפלל בכוונה הראויה.

צבי
הודעות: 8
הצטרף: ש' פברואר 08, 2020 10:34 pm
עיסוק תורני: אברך
דוא"ל: rc46886432rc@gmail.com

Re: מנהג הצדיקים שאיחרו זמן תפילה

#11 שליחה על ידי צבי » ב' פברואר 24, 2020 6:45 am

בעצם זה עיקר המחלוקת בין החסידים למתנגדים.
זה ברור שבגלל הרגשות ומצב רוח מיסטי אין לבטל פסיק בשולחן ערוך.
אמנם גם נפסק בסימן א "טוב המעט בכוונה מהרבות בלא כוונה" אבל כמובן שכל עוד זה גובל בתחום ההלכה הפסוקה.
ואם כל אחד (יהיה גדול אשר יהיה) ירצה לשנות במשהו מיסודות השולחן ערוך אז מה יישאר לנו?

מה ידידות
הודעות: 1
הצטרף: ג' יוני 18, 2019 9:44 am

Re: מנהג הצדיקים שאיחרו זמן תפילה

#12 שליחה על ידי מה ידידות » ב' פברואר 24, 2020 10:16 am

איני יודע מה 'עיקר' המחלוקת בין חסידים ןמתנגדים,
אבל כל מעשי והנהגות הצדיקים מנהיגי החסידות, היו מיוסדים על אדני התורה וההלכה.
והדברים עתיקים

דוד ריזל
הודעות: 475
הצטרף: ה' ינואר 24, 2019 5:18 pm
עיסוק תורני: צמא לדבר ה'
דוא"ל: 9090674b@gmail.com
איש קשר:

Re: מנהג הצדיקים שאיחרו זמן תפילה

#13 שליחה על ידי דוד ריזל » ב' פברואר 24, 2020 1:15 pm

צבי כתב: אבל כמובן שכל עוד זה גובל בתחום ההלכה הפסוקה.
ואם כל אחד (יהיה גדול אשר יהיה) ירצה לשנות במשהו מיסודות השולחן ערוך אז מה יישאר לנו?
למי כוונתך להעיר ?
אני מקווה מאוד שלא לגדולים אשר יהיו, מדורות קודמים.

צבי
הודעות: 8
הצטרף: ש' פברואר 08, 2020 10:34 pm
עיסוק תורני: אברך
דוא"ל: rc46886432rc@gmail.com

Re: מנהג הצדיקים שאיחרו זמן תפילה

#14 שליחה על ידי צבי » ג' פברואר 25, 2020 6:45 am

לא בהכרח!
לא נכנסתי לפרטים.

שלח תגובה