רמזים מהמקורות שנגיף הקורונה זה חלק מתהליך הגאולה. אכי"ר.

דברי הימים, משפחות חכמים וסופרים
שלח תגובה
הודעה
מחבר
דוד ריזל
הודעות: 544
הצטרף: ה' ינואר 24, 2019 5:18 pm
עיסוק תורני: צמא לדבר ה'
דוא"ל: 9090674b@gmail.com
איש קשר:

רמזים מהמקורות שנגיף הקורונה זה חלק מתהליך הגאולה. אכי"ר.

#1 שליחה על ידי דוד ריזל » ד' מרץ 18, 2020 7:22 pm

בציפייה שההידבקות ההמונית בכל האומות היא חלק מתהליך של ביאת משיח צדקנו, יהודים טובים מצאו 2 מדרשים שיתכן ורומזים על המתרחש לעינינו. ויה"ר שלא ישמע שום פגע רע בבתי בני ישראל. אכי"ר.

מדרש במדבר רבה פרשת קרח פרשה יח:
"ופעמים ע"י צרעה, שנאמר (שמות כג): ושלחתי את הצרעה. אמרו רבותינו: כששלח הקדוש ברוך הוא את הצרעה לפני ישראל להרוג את האמורים, ראה מה כתיב בהן (עמוס ב): ואנכי השמדתי את האמורי מפניהם אשר כגובה ארזים גבהו וחסון הוא כאלונים ואשמיד פריו ממעל וגו'. היתה נכנסת לתוך עינו של ימין ושופכת אירסה והיה מתבקע ונופל ומת, שכן דרכו של הקדוש ברוך הוא לעשות שליחותו ע"י דברים קלים לכל המתגאין עליו, שלח להם בריה קלה להפרע מהם, להודיעך שאין גבורתן ממש.
ולעתיד לבוא, עתיד הקדוש ברוך הוא ליפרע מן האומות ע"י דברים קלים שנאמר (ישעיה ז): והיה ביום ההוא ישרוק ה' לזבוב אשר בקצה יאורי מצרים ולדבורה אשר בארץ אשור."

שיר השירים רבה פרשה ב:

"א"ר חייא בר אבא: סמוך לימות המשיח דֶבֶר גדול בא לעולם והרשעים כלים, והגפנים סמדר נתנו ריח, אלו הנשארים. ועליהם נאמר (ישעיהו ד'): והיה הנשאר בציון והנותר בירושלם".

דוד ריזל
הודעות: 544
הצטרף: ה' ינואר 24, 2019 5:18 pm
עיסוק תורני: צמא לדבר ה'
דוא"ל: 9090674b@gmail.com
איש קשר:

Re: רמזים מהמקורות שנגיף הקורונה זה חלק מתהליך הגאולה. אכי"ר.

#2 שליחה על ידי דוד ריזל » ד' מרץ 18, 2020 7:31 pm

ועכשיו שמעתי על בעל הטורים מעניין בפרשת בא פרק יב פסוק ח':
יאכלוהו. ד' במסורה, בעניני דפסח , ואידך: "אהרן ובניו יאכלוהו". מה התם נצטוו ומפתח אהל מועד לא תצאו ה"נ "ואתם לא תצאו איש מפתח ביתו".
ואידך: כי מאספיו יאכלוהו. דאיתקש גאולה ראשונה לגאולה האחרונה.

ומכאן רמז, שגם בגאולה האחרונה איש לא יצא מפתח ביתו.

דוד ריזל
הודעות: 544
הצטרף: ה' ינואר 24, 2019 5:18 pm
עיסוק תורני: צמא לדבר ה'
דוא"ל: 9090674b@gmail.com
איש קשר:

Re: רמזים מהמקורות שנגיף הקורונה זה חלק מתהליך הגאולה. אכי"ר.

#3 שליחה על ידי דוד ריזל » ה' מרץ 19, 2020 4:04 pm

באתר הידברות הביאו מדרש
https://www.hidabroot.org/article/1135924
באוצר המדרשים (עמ' 390) מובא מדרש מצמרר ואקטואלי, שמקורו בספר "אבקת רוכל" (דף ב' ע"ב) וכה לשון המדרש:

"עתיד הקב"ה לעשות עשרה אותות קודם ביאת הגואל. האות הראשון, עתיד הקב"ה להעמיד שלשה מלכים וכופרים בדעתם ומשקרים ומראים עצמם לבני אדם שהם עובדים להקב"ה ואינם עובדים, ומתעים ומבלבלים כל הבריות וכופרים אומות העולם בדיניהם, ואף פושעי ישראל המתייאשים מן הגאולה כופרים בהקב"ה ועוזבים את יראתו, ועל אותו הדור נאמר: 'ותהי האמת נעדרת'.

"'ומהו נעדרת?", שואל המדרש ומשיב: "שבעלי האמת נעשו עדרים עדרים והולכים ובורחים ומתחבאים במערות ובמחילות עפר ונאספים כל גיבורי הדור, ובטלו אנשי אמונה, ונגנזין שערי חכמה, והעולם עומד משונה, ובאותו זמן אין מלך ולא נשיא בישראל, שנאמר: 'כי ימים רבים ישבו ישראל אין מלך ואין שר אין זבח ואין מצבה וגו''. ולא ראשי ישיבות וגאון יעקב, לא רועים נאמנים ולא חסידים ובעלי השם, וננעלים דלתי שחקים ונסגרים שערי פרנסה וכלכלה.

"ובזמן שמשיח יתגלה בגבורתו דור הולך ונופל בחייו מפני גזירות קשות ומשונות ומבוהלות שגוזרים שלשה מלכים הללו.

"ועוד שגוזרים לכפור במקדש בה' ובתורה, והקב"ה גזר שתמלוך מלכות הרשעה תשעה חדשים מכיפה לכיפה, שנאמר: 'לכן יתנם עד עת יולדה', ואין 'לכן' אלא שבועה, שנאמר: 'לכן נשבעתי לבית עלי'. וגוזרים גזרות קשות וכופלים מס על ישראל על אחד עשרה, מי שהיה נותן עשרה נותן מאה, וכל מי שהיה נותן שמונה נותן שמונים, וכל מי שאין לו חותכין את ראשו.

"וכל אלו תשעה חדשים מתחדשות גזרות אחר גזרות זו קשה מזו... באותה שעה צועקים ישראל ואומרים: 'ווי ווי', וקטנים מישראל מתבעתים והולכים ונטמנים כל אחד ואחד תחת אביו ותחת אמו ואומרים: 'ווי ווי אבא מה נעשה', ואבותיהם משיבים להם: 'עתה אנחנו סמוכים לגאולתם של ישראל'.

"האות השני", ממשיך המדרש, "מביא הקב"ה חום בעולם גדול מחמתה של חמה עם שחפת וקדחת. ורבים חלאים רעים ודבר ומגפה, וממיתים מאומות העולם אלף אלפים בכל יום, וכל רשעים שבישראל מתים, עד שיבכו אומות העולם ויצעקו: 'אוי לנו אנה נלך ואנה נברח', וחופרים כל אחד קברו בחייו ושואלים את נפשם למות, ומתחבאים בצחיחין ובצריחין ובורחין כדי לצנן את עצמם, ובאים במערות ובמחילות עפר. ואם תאמר איך ינצלו הצדיקים מחום החמה? הקב"ה יעשה להם רפואה באותו חום שנאמר: 'וזרחה לכם יראי שמי שמש צדקה ומרפא בכנפיה'. ועל אותו עדות ניבא בלעם הרשע: 'אוי מי יחיה משומו אל'.

נראה כי כל מילה נוספת מיותרת. האקטואליה מפורשת בדברי המדרש:

"באותו זמן אין מלך ולא נשיא בישראל" - כבר שנה שאין ממשלה בישראל.

"ננעלים דלתי שחקים" - השמים סגורים, אין טיסות, אין יוצא ואין בא מארץ הקודש.

"נסגרים שערי פרנסה וכלכלה" - כה רבים הם שעסקיהם מתבססים על יבוא מסין, כה רבים פרנסתם מבוססת על טיסות (טייסים, דיילים, עובדי התעופה, ורבים מספור המתפרנסים משהותם של התיירים בארץ, כדוגמת מלונות). ובעת שמושבתים הלימודים, מתקשים ההורים לצאת לעבודתם.

"רבים חלאים רעים ודבר ומגפה, וממיתים מאומות העולם אלף אלפים בכל יום" - מכת הקורונה שקוטלת אלפים מאומות העולם מדי יום, והגיעה אף לישראל, ונראה כי אף כאן היא עומדת לשתק את כל העוגנים שיש לנו בחיים: הפרנסה, הבריאות, ואפילו מוסדות החינוך מושבתים...

נראה כי כל מילה נוספת מיותרת. המשיח כבר עומד כאן ממש, בורא עולם רוצה לגאול אותנו. הבה נתחזק, נשוב בתשובה שלמה, נזעק לאבא שמשמים שיגאלנו – ונזכה להיגאל מהרה גאולת עולם.

אורח

Re: רמזים מהמקורות שנגיף הקורונה זה חלק מתהליך הגאולה. אכי"ר.

#4 שליחה על ידי אורח » ה' מרץ 19, 2020 10:26 pm

ראשי תיבות קורונה
עמוס פרק א פסוק ב: ויאמר ה' מציון ישאג ומירושלם יתן 'קולו 'ואבלו 'נאות 'הרעים 'ויבש 'ראש הכרמל:


קורונה גמיטריה - מי לא יירא אדני
עמוס פרק-ג-ח: אריה שאג מי לא יירא אדני יהוה דבר מי לא ינבא:COVID ראשי תיבות של הפסוק כי דבר ה' בזה ואת וגו'.
במדבר פרק טו פסוק לא כי דבר יהוה בזה ואת - מצותו הפר הכרת תכרת הנפש ההוא עונה בה:


ומאחד מצדיקי הדור שמעתי שאמר בזו הלשון: מסתובב בעולם רח"ל מחלה ולא יודעים מהיכן זה הגיע בדיוק, ומתי זה ילך, והעולם עומד מתוח בלי לדעת מתי זה ייגמר, מחלה מאד קשה, אבל העצה הרוחנית לזה מרומזת בשם של המחלה, 'קורונה'! מלשון 'קרא-נא', תקרא תצעק להקב"ה תאמין בו ובהשגחתו, כי חושבים שיש 'מקרה' בעולם בגלל זה יש מחלות, אבל כשיודעים שאין עוד מלבדו ואין מקרה בעולם רק אמונה והשגחה, אז נגמרים המחלות, נהיה קרבת אלוקים.

אורח

Re: רמזים מהמקורות שנגיף הקורונה זה חלק מתהליך הגאולה. אכי"ר.

#5 שליחה על ידי אורח » ו' מרץ 20, 2020 12:01 am

בשעות האחרונות מסתובב פייק ניוז של נבואה של מפרש בשם רלב"ד על מגיפת הקורונה.
א. אין דבר כזה, ואנשים תמימים נפלו בפח.
ב. רלב"ד ראשי תיבות, "רב לעצמו בודה דמיונות".


ציטוט הודעת הפייק ניוז
"
בישעיהו כ''ו מופיע הפסוק לֵךְ עַמִּי בֹּא בַחֲדָרֶיךָ וּסְגֹר דְּלָתְךָ בַּעֲדֶךָ חֲבִי כִמְעַט רֶגַע עַד יַעֲבָר זָעַם.

הרלב''ד מפרש על הפסוק - לפני 1400 שנה
(ההערות בכתב נטוי בסוגריים הן שלי)
"בעקבתא דמשיחא בערב הפסח אין מלך בישראל (באמת אין ממשלה) ויוצא הנגע מארץ אשכנז (הנגיף התחיל בסין) והוא מספירת כתר (קורונה זה כתר בלועזית!) ויוצא ומכה בצריהן של ישראל ומלכי פרס ומדי נופלים תחתיהן (פורסם בתקשורת שהרבה מהממשלה האיראנית מתו מקורונה) ויד ה' מכה את המינים (בגלל הצנזורה לא כתבו הנוצרים. הכוונה לותיקן שנמצא באיטליה) וישראל יושבים בבתיהם ומנפיצים הודעות פייק.
"

דוד ריזל
הודעות: 544
הצטרף: ה' ינואר 24, 2019 5:18 pm
עיסוק תורני: צמא לדבר ה'
דוא"ל: 9090674b@gmail.com
איש קשר:

Re: רמזים מהמקורות שנגיף הקורונה זה חלק מתהליך הגאולה. אכי"ר.

#6 שליחה על ידי דוד ריזל » ו' מרץ 20, 2020 2:21 pm

ראיתי ב"פעקלע של נתן" https://mailchi.mp/daa6b5aa96fe/umbhasr93x?e=0398a31d0a
רעיון חמוד, וכפי שלמדנו שבכל תופעה, יהודי צריך לחשוב" "מה ה' אלוקיך שואל מעמך" - לשמוע את קול ה' המדבר אליו מתוך המאורעות. יתכן וזה מה שה' רוצה מעמנו, שנלמד להתכונן לקראת ביאת המשיח, והחזרה לשמירת הטהרה.

וכך כתבו שם:

ארגון "שומרי הקודש מקדש" וארגון "טהרת כהן" מתריע:

נתגלו פרטים נוספים בענין זב מספר 143 לגבי יום השביעי לספירתו:

סיכום החקירה:
בשעה 7 בבוקר ישב על כסא בבית הכנסת. כל היושב על מושבו יטבול וטמא עד הערב.
בשעה 8 בחר עגבניות בחנות הירקות. על פי עדות המוכר העגבניות לא נגעו במים ולא הוכשרו לקבל טומאה.
בשעה 10:45 הלך לחנות החליפות ליבוביץ', והסיט את כל החליפות במידה 56.
בשעה 11:23 ניתז רוק מפיו על עובר אורח.
בשעה 15:00 טבל כדין במים חיים ולאחר זמן מה העריב שמשו.


עדיין אוספים מידע על זב מספר 142 ועל מצורע מספר 55.

[נ.ב. לא עיינתי כל הצורך בהלכות. אם יש טעות תודיעוני]

שלח תגובה