רב אחד - או כמה רבנים ?

עניני אגדה ומחשבת ישראל, יסודי המוסר ועבודת ה'
שלח תגובה
הודעה
מחבר
כּוֹתָר
הודעות: 1258
הצטרף: ה' ינואר 24, 2019 5:18 pm
עיסוק תורני: צמא לדבר ה'
יצירת קשר:

רב אחד - או כמה רבנים ?

#1 שליחה על ידי כּוֹתָר » ד' ספטמבר 29, 2021 9:08 pm

הנידון אם עדיף רב אחד או כמה רבנים, מובא בגמרא עבודה זרה דף יט עמוד א
אמר להו רב חסדא לרבנן: בעינא דאימא לכו מלתא, ומסתפינא דשבקיתו לי ואזליתו: כל הלומד תורה מרב אחד - אינו רואה סימן ברכה לעולם, שבקוהו ואזול קמיה דרבא. אמר להו: הני מילי סברא, אבל גמרא - מרב אחד עדיף, כי היכי תלמוד בבלי דלא ליפלוג לישני.
וביאר רש"י:
סברא - ללמוד חריפות וחידוד הלב לאחר שלמד ושגורה בפיו גירסת התלמוד.
דלא ליפלוג לישני - שלא יתחלקו הלשונות דהאי גריס שמעתא בהאי לישנא והאי גריס לה בלישנא אחרינא וחדא מילתא היא ומיהו תלמיד דגריס מתרוייהו (לישני) משתבש בגירסיה משום דמבלבל לישני.

ובפרי הארץ ביאר הרה"ק רמ"מ מויטעבסק במכתב כ':
"והענין הוא בהתפשטות מדרך אמת, כי הגמרא נקראת ראשית חכמה מה ששומע מפי הרב באמונת חכמים כנזכר, והאמונה היא עיקר האחדות, לכן מרב אחד דוקא. והסברא נקראת בינה - להבין דבר מתוך דבר, שהוא שכל המוליד והריבוי, להבין בדברי התורה הנגלית וחובת האיברים, בזה טובים השנים ללמוד מרבים וכן שלמים. משא"כ בחובת הלבבות שעיקרה האמונה לא ניתנה אלא מיחיד ויבין מדעתו, כמ"ש (איוב כח כח) הן יראת ה' היא חכמה, ואז"ל (שבת לא.) שכן בלשון יוני קורין לאחת הן."
בהמשך כתב שלשאול ממי שגדול ממנו מתלמידי רבו, כש"כולם מתאימים מרועה אחד קיימו וקיבלו תורת האמת ויראת הרוממות". היא הדרך הרצויה.

שלח תגובה