דף 1 מתוך 1

עולם הבא

נשלח: ב' יולי 19, 2021 3:45 pm
על ידי אורח
והנה ידועים דברי הרמב"ם בפי"ב מהל' מלכים :
לא נתאוו החכמים והנביאים ימות המשיח לא כדי שישלטו על כל העולם ולא כדי שירדו בעכו"ם ולא כדי שינשאו אותם העמים ולא כדי לאכול ולשתות ולשמוח אלא כדי שיהיו פנויין בתורה וחכמתה ולא יהיה להם נוגש ומבטל כדי שיזכו לחיי העולם הבא כמו שביארנו בהלכות תשובה.
וצ"ע מדוע בימות המשיח יקבלו יותר עולם הבא
והנה כתב הרבינו יונה ביסוד התשובה: ואם עשה כן ונפטר בחצי ימיו, נותנין לו שכר כאלו חי כל שבעים שנה ימי שנותיו במצוות, וז"ש שלמה המלך ע"ה בחכמתו מתוקה שנת העובד אם מעט ואם הרבה יאכל, אם ימיו מרובין או מועטין, שכרו של מועט כשכרו של מרובה. משה פרנס את ישראל ארבעים שנה ושמואל הנביא פרנס י' שנים, ושקלן הכתוב כאחד, דכתיב משה ואהרן בכהניו ושמואל בקוראי שמו. משל למלך ששכר פועלים והתחילו במלאכה לעשות באמונה, אמר המלך לאחד מהם בוא ונטייל במדינות בגנים ופרדסים, הלך עמו כל היום והאחרים טרחו במלאכתן. לעת ערב באו למלך ואמרו תן לנו שכרנו, ובא אותו שטייל עם המלך ושאל שכרו כמו כן. אמרו האחרים ומה יש לך ליקח, הלא לא טרחת כל היום כולו באמונה במלאכה. השיב להם, על ידי לא נשאר לפעול. וראה המלך שהדין עמו ונתן לו שכרו. כן הוא כתוב במדרש תנחומא. ע"כ וצ"ע מדוע אותו שחי בימות המשיח יקבל יותר עוה"ב ממי שלא זכה

Re: עולם הבא

נשלח: ו' יולי 30, 2021 12:25 am
על ידי איכא מאן דאמר
אולי הכוונה
דהנה ידוע שיש שני פירושים למושג עולם הבא, האחד ימות המשיח, והשני עולם הנשמות שיהיה לאחר מכן. ויש בזה כה שיטות ואכמ"ל.
בכל אופן יתץכן שכאן כשהרמב"ם כותב עולם הבא, הוא מתכווין לאותה התקופה עצמה, שעל מנת ש"יזכו לחיי העולם הבא" היינו שיהיו פנויין לתורה וחכמתה ללא נוגש ומבטל.

Re: עולם הבא

נשלח: ו' ספטמבר 01, 2023 11:22 am
על ידי לך לך
איכא מאן דאמר כתב: אולי הכוונה
דהנה ידוע שיש שני פירושים למושג עולם הבא, האחד ימות המשיח, והשני עולם הנשמות שיהיה לאחר מכן. ויש בזה כה שיטות ואכמ"ל.
בכל אופן יתץכן שכאן כשהרמב"ם כותב עולם הבא, הוא מתכווין לאותה התקופה עצמה, שעל מנת ש"יזכו לחיי העולם הבא" היינו שיהיו פנויין לתורה וחכמתה ללא נוגש ומבטל.
עולם הנשמות הוא לאחר ימות המשיח אלא היום לאחר הפטירה מן העולם הזה. בימות המשיח גם לא יהיה מוות כי יתוקן חטא אדם הראשון שכבר הגיע לכך בנ"י בזמן תורה אך קלקלו בחטא העגל. אז גם לא תהיה בחירה חופשית בין טוב לרע אלא בין טוב לטוב יותר.

Re: עולם הבא

נשלח: ג' ספטמבר 05, 2023 12:41 am
על ידי אורח
תיקון המשפט הראשון שנשמטה ממנו המילה לא:

עולם הנשמות הוא לא לאחר ימות המשיח אלא היום לאחר הפטירה מן העולם הזה. בימות המשיח גם לא יהיה מוות כי יתוקן חטא אדם הראשון שכבר הגיע לכך בנ"י בזמן תורה אך קלקלו בחטא העגל. אז גם לא תהיה בחירה חופשית בין טוב לרע אלא בין טוב לטוב יותר.