הרבי מליובאוויטש - מידע חדש

עניני אגדה ומחשבת ישראל, יסודי המוסר ועבודת ה'
הודעה
מחבר
איש יהודי
הודעות: 85
הצטרף: א' יולי 05, 2020 11:45 am

הרבי מליובאוויטש - מידע חדש

#1 שליחה על ידי איש יהודי » ד' יולי 22, 2020 4:20 pm

היות ואני רואה שרוב הציבור אינו מודע להיסטוריה הלא רחוקה, אפרסם כאן דברים שכתבתי על התנגדותו העקבית והחריפה של הרבי מליובאוויטש זצ"ל, לכל אחד שניסה להציגו כמשיח, או כל אחד שפירסם זאת. ואפרט זאת לסעיפים, לתועלת הכלל, מהרגע הראשון שהתמנה לרבי, ועד אשר קיבל אירוע מוחי והשתתק:

א. ראשית יש להקדים, שהרבי הזכיר בכל הזדמנות שחמיו הריי"צ הוא נשיא הדור, והוא המשיח. במאמר הראשון שלו, במעמד הכתרתו לרבי, הוא סיים: "ונזכה להתראות עם הרבי, כאן למטה בגוף ולמטה מעשרה טפחים והוא יגאלנו".

המילים "מו"ח נשיא דורנו" (ונשיא הדור הוא המשיח שבדור) מופיעים עשרות אלפי פעמים בדבריו ובכתביו לאורך השנים.

היו חסידים שפירשו כביכול הרבי מדבר על עצמו, וכאשר זה פורסם, הרבי מחה בתוקף.

היה זה כאשר דיבר על חמיו שהוא שופט דורנו ויועץ דורנו ונביא דורנו: "זכינו שהקב"ה בחר ומינה בעל בחירה, שמצד עצמו הוא שלא בערך נעלה מאנשי הדור, שיהיה ה'שופטיך' ו'יועציך' ונביא הדור... עד – הנבואה העיקרית – הנבואה ש'לאלתר לגאולה' ותיכף ומיד ממש 'הנה זה (משיח) בא" [פתגם שטבע הרבי הריי"צ בשנת תש"א והורה לפרסמו], וחסידים פירשו שאמר זאת על עצמו.

על כך העיד הרב מנחם ברוד, דובר חב"ד:

במשך שנות הופעתו של גיליון 'שיחת השבוע' היו מקרים יחידים שהרבי העיר על הנכתב בו. אותו גיליון היה אחד מהם. מזכירו של הרבי, הרה"ח הרב יהודה-לייב גרונר שי', התקשר לאחר מכן ואמר שהרבי קרא את המאמר והגיב בתרעומת: "מה הם כותבים?! וכי דיברתי על עצמי?! והלוא דיברתי על חותני!".

ב. גם בנוגע לזהות המשיח, הרבי המשיך עד יומו האחרון להתייחס לחמיו כמשיח. ראו לדוגמא שיחת הרבי בפרשת וירא תשנ"ב, זמן מועט לפני שהשתתק ונפל למשכב:

"וע"פ הודעת כ"ק מו"ח אדמו"ר נשיא דורנו, משיח שבדורנו, שכבר נסתיימו ונשלמו כל ענייני העבודה ועומדים מוכנים לקבלת פני משיח צדקנו".

אולם חסידי חב"ד מצידם סברו שהריי"צ הוא נשיא הדור הקודם, והרבי הוא נשיא דורנו זה, ובהתאם לכך גם הוא משיח שבדור (וגם לאחר פטירתו, כשם שהרבי האחרון התייחס לחמיו כמשיח גם לאחר פטירתו, ויש ראיה מהגמ' סנהדרין צ"ח "אי מן מתיא הוא").

כל עוד חסידי חב"ד חשבו כך בלבם, לא הפריע הדבר לרבי (ומסתמא, כשם שהוא חשב על חמיו, כך זכותם היא לחשוב עליו). אבל כאשר מישהו העיז לפרסם זאת (וכנ"ל בסעיף א') הוא מחה בכל תוקף.

המקרה הראשון אירע בשנת תשכ"ה (1965), אז הפיץ הרב אברהם פריז כרוזים בהם נכתב: "בשמחה רבה יכולים אנו לבשר לכם כי הנה המלך המשיח... כבר נמצא עתה כאן איתנו, הנה הוא הרבי הקדוש מליובאוויטש".

כאשר נודע הדבר לרבי, הוא הבריק לו מכתב בהול ע"י המזכירות:

"נבהלנו ממכתבו, ובבקשה תיכף להפסיק הפצת המכתב והכרוז, ולאסוף ולשלוח להמזכירות את כל הנשארים עד אחד. ומטובו לאשר תיכף מילוי ההוראה האמורה. מזכירות" (מובא בספר תולדות חייו, "אחד היה אברהם" עמ' 98).

ג. בסביבות שנת תש"ל, נעמד החסיד חיים נחמן קובלסקי בהתוועדות וקרא: "הרבי מליובאוויטש, יהודים סובלים [...] הגיע הזמן שתתגלה!". הרבי הרצין וענה לו: "ר' נחמן אל תדבר כך, אל תאלץ אותי לצאת מבית המדרש".

ד. בשנת תשמ"ג פרסם הרב משה סלונים, מחסידי חב"ד, קובץ חידושי תורה ובו, לדבריו, "פריצת דרך בקביעה... מי הוא מלך המשיח". הרבי דרש להפסיק את פרסום הקונטרס באופן מיידי (ראו "איגרת לידיד" מאת החוקר התורני המופלא רבי יהושע מונדשיין זצ"ל).

ה. בשנת תשמ"ד פירסם הרב שלום דב וולפא חוברת בשם "קול מבשר", שנושאה היה הוכחת משיחיותו של הרבי. הרבי הגיב במסר אישי לוולפא שבו ציווה עליו להפסיק כל פעילות הקשורה למשיחיות (נוסח כזה חריף וחד, לא תמצאו בשום מקום):

"הנני מזהירו שיפסיק לדבר או לכתוב, ועל אחת כמה וכמה להפיץ, ועל אחת כמה וכמה להדפיס, בענייני משיח, הן בשמו והן בשם אחר, על ידי שליח וכיוצא בזה – או באיזה קונץ שיהיה, ובאיזה סגנון ואופן שיהיה. ואם חס וחלילה יעשה משהו בזה, יידע ברור שזהו מלחמה נגדי בפרט ובכלל".

הוא אסר עליו אפילו לכתוב פירוש בענייני משיח, עד כדי כך, כדי שלא יבוא להזכיר באופן עקיף שהרבי הוא המשיח!

"פשוט שהנ"ל כולל פירוש על עניני משיח שברמב"ם או ספרים אחרים ומאמרי דא"ח וכל כיו"ב".

ושנה לאחר מכן, כאשר ניסה שוב להתחכם: "כנראה עושה עצמו אינו מבין מה שעניתי מאז, שאפשר להזיק כמה רח"ל לחב"ד ולהפצת המעיינות על-ידי כתיבה בעניין כו'".

"וראו בפועל שע"י פעולותיו ומעשיו – הלהיב מחלוקת וכו' ומאות (ויותר) מבנ"י פסקו מללמוד דא"ח, נלחמים בהבעש"ט ותורתו בפועל וכו' וכו'."

"כתבי לא היה מפני חשש אולי כו' [תהיינה תוצאות שליליות], כי אם מיוסד על המפורסם שאלפים ויותר הפסיקו לימוד דא"ח ונלחמים בתורת הבעש"ט וכו' – ע"י הדיבור ופרסום הנ"ל לחוד... שבדבר "שמתפרסם" ובפרט בדבר שבדפוס – נוגע איך מפרשו הקורא ולא המחבר".

"וראו בפועל שע"י פעולותיו ומעשיו – הלהיב מחלוקת וכו' ומאות (ויותר) מבנ"י פסקו מללמוד דא"ח, נלחמים בהבעש"ט ותורתו בפועל וכו' וכו'. ביניהם כאלו שעד שהתחיל הנ"ל – התעסקו בהפצת המעיינות. הם מצפים לכל רמז שהוא – שיוכלו לנצלו להגדיל המדורה וכו'. בהגליונות שצירף – א"צ לחפש רמזים – כי כולם חדורים רעיונות הנ"ל, ובמילא עלילות המשך תוצאות הנ"ל מלחמה נוספת בהפצה, עוד כו"כ יפסיקו לימוד דא"ח היל"ת".

"כהנ"ל פשוט – ולפלא גדול שמנסה להסבירני ההיפך".

"לשאלת "תם": היתכן שלא לפרסם הלכה (לפי השערתי, כשמדבר עם גביר פלוני בארצות הברית אינו מודיעו שהמדליק גפרורית בשבת קודש מחויב סקילה, וכשיהיה סנהדרין שהוא מקוה ע"ז יהיה הוא בתוך העם שיסקלו אותו ר"ל – כדין מפורש בתוה"ק, אפילו באם יבקרו בערש"ק אחר חצות) ודאי יענני על שאלתי בחצע"ג ואז בל"נ אענהו".

ו. בשבת פרשת בראשית תשמ"ה, החלו החסידים לשיר "חיילי אדוננו מורנו ורבנו, חיילי משיח צדקנו, הוא יוליכנו בטנקים לארצנו, עם המבצעים והנשק בידינו, יבוא ויגאלנו". בשיר זה אינו מוזכר הרבי באופן ישיר אלא באופן עקיף.

הרבי עודד את השיר (כדרכו לעודד תמיד ולא לעורר מהומות, ראו עוד להלן), ולאחר שסיימו לשיר, התייחס לזה בחריפות גדולה מאוד:

"ישנם 'שפיץ חב"ד' החושבים שהם אלו שיודעים מה צריכים לעשות וכיצד צריכים להתנהג, וכל אלו שמסביבם שמנסים להעיר להם לפעמים שעושים דברי בלתי-רצוי - אין הדבר מועיל להם כלל, בחשבם מי הם אלו שיכולים להעיר להם, בה בשעה שאף א' מהם אינו מגיע לדרגתם, שהרי הם 'שפיץ חב"ד'! כוונת הדברים: לאלו שכתוצאה מדיבורים שלהם, עניני דפוס שהדפיסו, או ניגונים וכו' - גרמנו לרחק עשרות יהודים מתורת הבעש"ט, לימוד החסידות והנהגה בדרכי החסידות, ולא עוד אלא אפילו יהודים שכבר התחילו ללמוד חסידות – הפסיקו ללמוד כתוצאה מפעולותיהם של אלו! לא רק שפעולות אלו אינם מביאות לקירוב רחוקים, אלא אדרבה, עי"ז מרחקים את אלו שכבר התחילו להתקרב! וגם כאשר מלבישים זאת באיצטלא דקדושה, "מיט א זיידענע זופיצע מיט א גארטל דערצו" - אין זה משנה כלל את העובדה שעי"ז הרחיקו יהודים מתורת החסידות, עם כל התוצאות שבדבר, שכל זה רובץ על אחריותם!... לך בדרך שסללו לנו רבותינו נשיאנו! אף אחד אינו זקוק ל"חידושים" שלך, שהתועלת היחידה שבהם היא - מחלוקת חדשה נגד הבעש"ט ואדמו"ר הזקן רחמנא ליצלן!... ולכן להוי ידוע שכל מי שממשיך בפעולות אלו - הרי הוא מנגד ולוחם נגד חסידות חב"ד, נגד נשיא דורנו, הבעש"ט, עד מלכא משיחא.. שרוצה וחפץ לבוא, אלא שממתין עד שיוסיפו בהפצת המעיינות חוצה, ואילו הוא – מרחק יהודים מתורת החסידות רחמנא ליצלן (זהו לשון השיחה שהתפרסם בזמנו, והושמטו מהשיחה התבטאויות חריפות נוספות!).

בשיחה זו נכח אחד מגדולי המשיחיסטים והדברים כוונו אליו (והעיד לאחר מכן שרצה לקבור את עצמו באדמה מרוב בושה). לאחר מכן סיפר בראיון:

"את מה שהרגשתי באותה שעה, פשוט אי אפשר לתאר במילים" פותח הרב וולפא לראשונה את סגור–לבו בנושא זה, אחרי עשרות שנים, ועושה אחת ולתמיד סדר בעניין. "לא מפני הביטוש שקיבלתי מהרבי מה"מ לפני עם ועדה, אלא כיון שראיתי עד כמה הדבר כואב לרבי, עד שהוא דיבר בחריפות כזו שלא נשמעה מעולם (אולי אפילו בכאב רב יותר מהזעקות בענין 'מיהו יהודי' ושלימות הארץ!). כאב לי כל כך שעל ידי המעשים שלי נגרם לרבי צער כל כך עמוק.

למעשה, השיחה התחילה מכך שהרה"ח השליח המופלא ר' שלמה קונין התחיל אז לשיר "חיילי אדוננו.. מלך המשיח..", ופתאום הרבי הפסיק אותו ואמר שמכל הניגונים בוחרים רק בניגון כזה שמרחיק יהודים. ואחר–כך עבר לדבר על ספר שכתבתי על הלכות מלכים לרמב"ם, וכפי שאמרתי, הדברים היו בזעקות שלא נשמעו מעולם כמותם, ובפרט לא באוירה החגיגית של שבת בראשית".

הרב יהושע מונדשיין מוסיף על כך: "מאז תשמ"ה ידועה גם התנגדותו של הרבי להדפסת ספרים בעניני הגאולה - אף ללא רמזים בקשר לזהותו של המשיח, וכך נאסרו להדפסה הספרים "מגולה לגאולה" ו"יחי המלך". בשנת תשנ"א "נשתנו העתים" והותרה הדפסת האחרון, אך בתנאי כפול ומכופל שיעבור ביקורת של אנשים מוסמכים, וכך יצא הספר "כשר למהדרין" כשעל פניו אין בו רמזים לזהותו של המשיח. אך הדברים שהיו אז למורת רוחו של הרבי נתפרסמו אח"כ בס' "יחי המלך המשיח". המחבר שנאלץ בעל כרחו לדכא את דחפיו האמוציונאלים, המתין עד שהגיעה שעת הכושר להתרת הרצועה והסרת הרסן, ובשעה שהרבי היה כבר במצב שלא יכול היה להגיב ל"ע - אז הדפיס את ספרו הנ"ל".

(עוד נפוץ בקרב חסידי חב"ד מה שאמר הרבי על הרב הנ"ל: "הוא עוד יהפוך אותי ואת מו"ח ואת חב"ד לבחינת מוקצה מחמת מיאוס").

איש יהודי
הודעות: 85
הצטרף: א' יולי 05, 2020 11:45 am

הרבי מליובאוויטש - מידע חדש

#2 שליחה על ידי איש יהודי » ד' יולי 22, 2020 4:21 pm

ז. בשנת תשמ"ו (1985), בחג שמחת תורה, אמר בחור בהתוועדות "הרבי מלך המשיח". הרבי נעשה רציני מאוד, ואמר למזכירו הרב חודקוב "אם הם יזכירו שוב שאני המשיח, אני יוצא מכאן" (מתוך ראיון עם מזכיר הרבי, הרב יהודה גרונר).

ח. בשנת תשנ"א, בחול המועד פסח, שאל הרב דוד נחשון את הרבי, האם לפרסם בקרב השלוחים שיש לפרסם שהרבי הוא מלך המשיח. הרבי הגיב: "מופרך לגמרי, כפשוט".

ט. בט"ו באייר תשנ"א שרו החסידים "יחי אדוננו מורנו ורבנו מלך המשיח לעולם ועד". כמנהגו, עודד את השירה. אך למחרת הודיע הרבי שלא ייכנס לתפילת שחרית עד שיובטח לו שהדבר לא יישנה, ומאז ועד שחלה (בכ"ז אדר תשנ"ב) לא שרו את השיר בפניו (ע"פ עדות מזכיר הרבי, הרב יהודה קרינסקי).

י. הגאון הרב יואל כהן, שהוא מגדולי החסידים, סבר בתקופה ההיא שיש לפרסם שהרבי הוא המשיח (מתוך דעה משובשת, שאולי חזר בו וריכך את ההתנגדות לכך. אבל לאחר פטירת הרבי, שינה את דעתו מהקצה אל הקצה, ונלחם בחריפות בהסוברים כך, ואף כתב שהתואר "שליט"א" נחשב לזלזול ולעג לרבי).

באותה תקופה הוא ביקש לפרסם מאמר בשבועון כפר חב"ד, ממנו משתמע שהרבי הוא משיח צדקנו. הרב אהרן דב הלפרין, עורך שבועון כפר חב"ד, ביקש את אישור הרבי לפרסום, וקיבל ממנו תגובה חריפה ונחרצת: "באם רחמנא ליצלן יעשה מעין דמעין דהנ"ל – קדימה שיסגור המכתב עת לגמרי" (כלומר, עדיף שיסגור לגמרי את העיתון ולא יפרסם דברים כאלה).

יא. בשבת פרשת נח תשנ"ב, בתאריך ד' חשון, שרו החסידים לפני הרבי בהתוועדות את השיר הנזכר לעיל "חיילי אדוננו, מורנו ורבנו, חיילי משיח צדקנו". הוא עודד את השירה כרגיל, ולאחר מכן פתח את שיחתו במילים חריפות:

"זה דבר מוזר, שמנגנים ניגון עם מילים כאלו, ואני יושב פה... האמת היא שהייתי צריך לקום ולצאת... זה שאינני יוצא... כיון שזה יגרום בלבול בה"שבת אחים גם יחד", כי כשאני אצא יצאו עוד כמה וכמה, וממילא יתבטל העניין ד"שבת אחים גם יחד"."

יב. בחודש חשוון תשנ"ב התקיים כינוס השלוחים העולמי, הנערך מידי שנה. לעיונו של הרבי הובאה שיחה להגהה. בדברי הקדמה לשיחה, כתבו העורכים "להסביר את ענין המשיח, ומיהו המשיח". הרבי מחק מילים אלה. בהמשך הדברים כתבו העורכים "שעל ידי זה יונח בשכל האדם לקבל את השליח ומשיח בדורנו". הרבי מחק את כל המשפט.

הרב יהודה גרונר, מזכיר הרבי, הוסיף וסיפר: "בוקר אחד, אחר תפילת שחרית, כשנכנסתי להיכל, הרבי אמר: מה זה שאומרים עלי שאני המשיח? עניתי שלפי דברי הרמב"ם בסוף הלכות מלכים – פרטים על דבר משיח, הרי הרבי מתאים לזה ביותר. ואמר הרבי: זה שהוא המשיח, צריכים לגלות לו מלמעלה, ולעת עתה לא גילו זה לי".

יג. כאמור בסעיף ו' לעיל, בשנת תשנ"א ביקש הרב וולפא מהרבי לפרסם את הספר "יחי המלך", והרבי הסכים לו לפרסם את הספר לאחר ביקורת שתשמיט כל רמז לזהותו של המשיח. בשנת תשנ"ב, סבר הרב וולפא חשב שאולי בכל זאת "הרבי חזר בו והשתנו העיתים" ושלח לו חוברת שנשאה את השם "קונטרס בעניין קבלת פני משיח צדקנו", שעסקה בזהותו כמשיח. בחוברת לא היה מצויין במפורש שהרבי הוא המשיח, אלא רק שאלות ותשובות על סדר התגלות המשיח.

בתגובה ענה לו הרבי, כשבועיים לפני שלקה בשבץ: "מכבר עניתי לו שמאמרים כאלו מרחיקים כמה וכמה מלימוד דברי אלוקים חיים, היפך הפצת המעיינות חוצה". זוהי התשובה האחרונה של הרבי בנושאים אלה.

יד. בנוסף לכל הנ"ל, סמוך לאירוע המוחי, כתב הרבי פתק שנחשב כצוואה בעיני הזרם המרכזי בחב"ד, בתשובה לאחד השואלים, וזה לשונו: "אין כל חיוב כלל לחפש מיהו המשיח, אבל מצות עשה מהתורה אהבת כל אחד ואחד מישראל, ושלילת המחלוקת בתכלית ופשיטא שלא לעשות במזיד הפכו..." בזרם המרכזי רואים בפתק זה כצוואה של הרבי, אשר צפה מראש כי העיסוק בזהותו של המשיח יעורר מחלוקות, והזהיר לא להתעסק בשאלת זהות המשיח (ראו בספר הנפלא "חד בדרא", תולדות ופרקי חיים של הרבי מליובאוויטש, עמ' 526).

טו. לאחר שחלה הרבי בכ"ז אדר תשנ"ב, קיבל אירוע מוחי והשתתק, הוא עודד את השירה המשיחית, כאשר על פניו ניכר שהוא משותק (והמביא ראיה מימי מחלתו, כאשר עד אז התנגד בכל כוחו, אינו אלא מן המתמיהין).

דרומאי
הודעות: 19
הצטרף: ה' יולי 16, 2020 7:30 pm

הרבי מליובאוויטש - מידע חדש

#3 שליחה על ידי דרומאי » ד' יולי 22, 2020 7:22 pm

גם אם כדבריך שלא רצה שיאמרו שהוא המשיח [ויש בזה עד היום ויכוח גם בתוך חסידי חב"ד]- עדיין הכנסת ההמונים לאקסטזה של 'משיח', בצירוף הדיבורים על הבלעדיות של חב"ד [רבותינו נשיאנו, הנשיא השביעי]- הם גרמו במישרין לציבור להתחיל לראות את הרבי כמשיח.
יתכן גם שהרבי עצמו סבר שהוא משיח, ורק ציפה להתגלות נבואית שתבשר לו את זה, וכל עוד היא לא הגיעה- נמנע מלהכריז על עצמו משיח, כי הוא ידע [בניגוד להמון הנבער] שאין משיח בלא נבואה.

כּוֹתָר
הודעות: 1258
הצטרף: ה' ינואר 24, 2019 5:18 pm
עיסוק תורני: צמא לדבר ה'
יצירת קשר:

Re: הרבי מליובאוויטש - מידע חדש

#4 שליחה על ידי כּוֹתָר » ה' יולי 23, 2020 4:08 pm

יישר כוחך הרב @איש יהודי

אני כבר לפני שנים ביררתי נושא זה, וראיתי שזו הייתה דעתו, גם מחומרים שקראתי בבית משיח, נוכחתי כמה הוא התנגד בעוצמה לעיסוק בשאלת זיהוי המשיח.
אבל העובדות שאתה מצטט הם הרבה יותר חזקות.

הייתה לי שיחה עם הרב שלמה זלמן גרוסמן שהיה רבה של דגל התורה, בימים שהמחלוקת הייתה במלוא עוזה,
והוא חשף בפניי דברים על דעת הרב שך האמיתית, ולכאורה בדעת בעלי בתים שלי אם היו שליחים נאמנים שרוצים בשלום, היו יכולים להסדיר את הנושאים,
אך הייתה התגברות של הבע"ד להטיל קטגוריה בין גדולי הדור ההוא. וחבל.

רק אציין פרט אחד, שמלמד איך שלמרות חילוקי הדעות, הם יכלו לשתף פעולה.
שבזמן התרגיל המסריח, הרבי מליובאויטש שלח שליחות לרב גרוסמן שיעביר לרב שך,
שימשיך לעמוד בחוזקה שלא להצטרף לממשלת שמעון פרס, למרות הלחצים מצד אגודת ישראל. והרב שך מאוד נהנה מכך.

איש יהודי
הודעות: 85
הצטרף: א' יולי 05, 2020 11:45 am

Re: הרבי מליובאוויטש - מידע חדש

#5 שליחה על ידי איש יהודי » ה' יולי 23, 2020 5:05 pm

דרומאי כתב: גם אם כדבריך שלא רצה שיאמרו שהוא המשיח [ויש בזה עד היום ויכוח גם בתוך חסידי חב"ד]- עדיין הכנסת ההמונים לאקסטזה של 'משיח', בצירוף הדיבורים על הבלעדיות של חב"ד [רבותינו נשיאנו, הנשיא השביעי]- הם גרמו במישרין לציבור להתחיל לראות את הרבי כמשיח.
יתכן גם שהרבי עצמו סבר שהוא משיח, ורק ציפה להתגלות נבואית שתבשר לו את זה, וכל עוד היא לא הגיעה- נמנע מלהכריז על עצמו משיח, כי הוא ידע [בניגוד להמון הנבער] שאין משיח בלא נבואה.
הויכוח בין חסידי חב"ד, אינו כלום. אני מדבר על עובדות. אני מודע לכך שיש רבים מחסידי חב"ד שהגעגועים לרבם העבירו אותם על דעתם.

הרבי הכניס לאקסטזה בדיוק כמו שחז"ל הכניסו לאקסטזה כזאת, "ואע"פ שיתמהמה אחכה לו בכל יום שיבוא", והרבי ראה ששכחו מהענין הזה לגמרי, וקרא לכולם כל הזמן להוסיף בתורה ומצוות כדי שיבוא המשיח.

נכון שהוא דיבר על הבלעדיות של חב"ד, אבל הוא אמר במפורש שחמיו הוא המשיח. וזו תשובה גם על דבריך, שהוא סבר שהוא עצמו משיח.

הנה קטע משיחה על חמיו, שמפרשים כביכול אמר זאת על עצמו:

"צריכים לפרסם לכל אנשי הדור, שזכינו שהקב"ה בחר ומינה בעל בחירה, שמצד עצמו הוא שלא בערך נעלה מאנשי הדור, שיהיה ה"שופטיך" ו"יועציך" ונביא הדור, שיורה הוראות ויתן עצות בנוגע לעבודת כל בני-ישראל וכל האנשים דדור זה, בכל ענייני תורה ומצוות, ובנוגע להנהגת חיי היום-יום הכללית, גם ב"כל דרכיך (דעהו)" ו"כל מעשיך (יהיו לשם שמים)", עד – הנבואה העיקרית – הנבואה ש"לאלתר לגאולה" ותיכף ומיד ממש "הנה זה (משיח) בא".

מי אמר את "הנבואה העיקרית לאלתר לגאולה"? הרבי או חמיו?

אז על מי מדבר הרבי, שהוא שופט ויועץ ונביא הדור?

וכך הוא בכל שיחה, ראו לדוגמא שיחת משפטים תשנ"ב, כשנה לאחר מכן.

באותה שיחה הוא מזכיר שחמיו הוא משיח שבדור: "בהעיר של נשיא דורנו כ"ק מו"ח אדמו"ר... נשיא דורנו, משיח שבדור".

שמא תאמר שאולי "מו"ח אדמו"ר" הוא כינוי המרמז אליו עצמו? הבה נמשיך בשיחה:

"מצד הקשר והשייכות דזמן זה לנשיא דורנו – להיותו ערב שבת האחרון בחודש שבט, חודש האחד עשר, שהעשירי שבו הוא יום ההילולא (גמר ושלימות העבודה) של כ"ק מו"ח אדמו"ר נשיא דורנו".

האם הוא מדבר על ההילולה שלו עצמו?

ולאחר מכן:

"כולל גם המאסר דכ"ק מו"ח אדמו"ר נשיא דורנו, ולאח"ז וכתוצאה מזה יציאתו מגבולות המדינה ההיא".

גם פה הוא מדבר על המאסר שלו עצמו?

ולאחר מכן:

"ראה קונטרס הנ"ל ס"ה שנשיא הדור הוא המשיח שבדור. ובהדגשה יתירה בכ"ק מו"ח אדמו"ר נשיא דורנו – כמרומז בב' שמותיו: "יוסף" – ע"ש ש"יוסיף אדנ-י שנית ידו גו' ואסף נדחי ישראל גו'" (ישעי' יא, יא-יב), ו"יצחק" – ע"ש ש"אז ימלא שחוק פינו" (תהלים קכו, ב. וראה ברכות לא, א).

הוא אפילו מסביר כיצד המשיח מרומז בשמו של חמיו.

דרומאי
הודעות: 19
הצטרף: ה' יולי 16, 2020 7:30 pm

Re: הרבי מליובאוויטש - מידע חדש

#6 שליחה על ידי דרומאי » ה' יולי 23, 2020 7:00 pm

@איש יהודי, משיח שמת אינו משיח, את זה גם הרבי ידע. ולכן ברמזו על חמיו שהוא היה המשיח אין בכך כדי להפקיע ממשיחיותו שלו בעצמו. יתכן מאד שהרבי האמין שיש לו את התכונות להיות משיח, ורק חיכה להתגלות.
שוב, אני 'מאשים' את התנהגותו של הרבי בעצמו בכך שההמונים נכנסו לאקסטזה, וכיון שבחב"ד ישנה תחושת בלעדיות שאותה טיפח הרבי מאד- היה מאד מתבקש שההמון המשולהב יחשוב שהרבי הוא המשיח.

@דוד ריזל, אתה כנראה מתכוון לרב שניאור זלמן גרוסמן, ולא להרב שלמה זלמן גרוסמן שנפטר לא מזמן.
ומעניין מאד מה הוא חשף בפניך, נשמח לשמוע.

ההתנגדות של הרב שך היתה עקרונית ושרשית ולא תלויה בשום 'בעל דבר' או 'תיווכים' למיניהם.

איש יהודי
הודעות: 85
הצטרף: א' יולי 05, 2020 11:45 am

Re: הרבי מליובאוויטש - מידע חדש

#7 שליחה על ידי איש יהודי » ה' יולי 23, 2020 9:14 pm

דרומאי כתב: משיח שמת אינו משיח, את זה גם הרבי ידע. ולכן ברמזו על חמיו שהוא היה המשיח אין בכך כדי להפקיע ממשיחיותו שלו בעצמו. יתכן מאד שהרבי האמין שיש לו את התכונות להיות משיח, ורק חיכה להתגלות.
שוב, אני 'מאשים' את התנהגותו של הרבי בעצמו בכך שההמונים נכנסו לאקסטזה, וכיון שבחב"ד ישנה תחושת בלעדיות שאותה טיפח הרבי מאד- היה מאד מתבקש שההמון המשולהב יחשוב שהרבי הוא המשיח.
אתה מניח הנחה, ולפיה רוצה לדחות דברים מפורשים. כבר הוכחתי שלא רמז לחמיו אלא אמר בפשטות שחמיו הוא משיח שבדור. גם מוכח מגמ' סנהדרין צ"ח "אי מן מתיא הוא" שמשיח יכול להיות מהמתים. אם יש לך קושיות מהרמב"ם, "או שנהרג", יש תירוצים לזה, הרי שערי תירוצים לא ננעלו. ובוודאי הרבי היה לו תירוץ מצויין.

מה שאתה אומר "שהרבי האמין שיש לו את התכונות להיות משיח, ורק חיכה להתגלות" אלה דמיונות בעלמא שאין להם שום סמך.

אכן היה מתבקש שההמון יחשוב שהרבי משיח. ומה בכך?

באמת הוא נראה הכי מתאים, למה שלא יחשבו כך? דמותו היא דמות "האדם השלם", מושלם בכל מידה טובה ובכל הנהגה טובה, מסגף את עצמו ללא הפסקה, לא נהנה מהעולם הזה כמלוא נימה (לעולם גם לא יצא ל"חופשה" אלא ל5 דקות שישב במרפסת בביתו עם אשתו ואמר 'יצאנו ידי חובה לשנה זו' וגם זה נעשה באופן מחושב כדי לקיים את מנהג האדמו"רים...) בקי עצום בכל ספר תורני שיצא לאור מימות אדם הראשון ועד היום, תורתו העמוקה נדפסה במאות ספרים, הפעיל מערך עצום של אלפי שלוחים ובאמצעותם החזיר בתשובה מקצה העולם ועד קצהו, האם יש עוד אדם כזה?

א"כ בוודאי שחסידי חב"ד יחשבו שהוא משיח שבדור, ופשוט. אבל הרבי אמר על חמיו.

וכאשר מישהו לא הסתפק בלחשוב בלבו, אלא העלה את הדברים על דל שפתיו, הרבי מחה בו בחריפות.

וכשמחה לא אמר "אינני המשיח", אלא בטענה שזה גורם נזק לחב"ד, ויש בזה חכמה רבה. כי אם היה אומר "איני המשיח" אז היו מתחילים להתווכח עמו, מדוע לא? האם אינך נשיא הדור? האם אינך מתאים? מדוע על הריי"צ אתה אומר שהוא המשיח, אבל אתה לא?

אבל בצורה שבה התנגד, הוא השתיק את כולם בחכמה רבה.

כּוֹתָר
הודעות: 1258
הצטרף: ה' ינואר 24, 2019 5:18 pm
עיסוק תורני: צמא לדבר ה'
יצירת קשר:

Re: הרבי מליובאוויטש - מידע חדש

#8 שליחה על ידי כּוֹתָר » ה' יולי 23, 2020 9:29 pm

דרומאי כתב:
@דוד ריזל, אתה כנראה מתכוון לרב שניאור זלמן גרוסמן, ולא להרב שלמה זלמן גרוסמן שנפטר לא מזמן.
ומעניין מאד מה הוא חשף בפניך, נשמח לשמוע.

ההתנגדות של הרב שך היתה עקרונית ושרשית ולא תלויה בשום 'בעל דבר' או 'תיווכים' למיניהם.
הרב שלמה זלמן גרוסמן שליט"א רב העיר אלעד.

דרומאי
הודעות: 19
הצטרף: ה' יולי 16, 2020 7:30 pm

Re: הרבי מליובאוויטש - מידע חדש

#9 שליחה על ידי דרומאי » ה' יולי 23, 2020 10:11 pm

איש יהודי כתב:
דרומאי כתב: משיח שמת אינו משיח, את זה גם הרבי ידע. ולכן ברמזו על חמיו שהוא היה המשיח אין בכך כדי להפקיע ממשיחיותו שלו בעצמו. יתכן מאד שהרבי האמין שיש לו את התכונות להיות משיח, ורק חיכה להתגלות.
שוב, אני 'מאשים' את התנהגותו של הרבי בעצמו בכך שההמונים נכנסו לאקסטזה, וכיון שבחב"ד ישנה תחושת בלעדיות שאותה טיפח הרבי מאד- היה מאד מתבקש שההמון המשולהב יחשוב שהרבי הוא המשיח.
אתה מניח הנחה, ולפיה רוצה לדחות דברים מפורשים. כבר הוכחתי שלא רמז לחמיו אלא אמר בפשטות שחמיו הוא משיח שבדור. גם מוכח מגמ' סנהדרין צ"ח "אי מן מתיא הוא" שמשיח יכול להיות מהמתים. אם יש לך קושיות מהרמב"ם, "או שנהרג", יש תירוצים לזה, הרי שערי תירוצים לא ננעלו. ובוודאי הרבי היה לו תירוץ מצויין.

מה שאתה אומר "שהרבי האמין שיש לו את התכונות להיות משיח, ורק חיכה להתגלות" אלה דמיונות בעלמא שאין להם שום סמך.

אכן היה מתבקש שההמון יחשוב שהרבי משיח. ומה בכך?

באמת הוא נראה הכי מתאים, למה שלא יחשבו כך? דמותו היא דמות "האדם השלם", מושלם בכל מידה טובה ובכל הנהגה טובה, מסגף את עצמו ללא הפסקה, לא נהנה מהעולם הזה כמלוא נימה (לעולם גם לא יצא ל"חופשה" אלא ל5 דקות שישב במרפסת בביתו עם אשתו ואמר 'יצאנו ידי חובה לשנה זו' וגם זה נעשה באופן מחושב כדי לקיים את מנהג האדמו"רים...) בקי עצום בכל ספר תורני שיצא לאור מימות אדם הראשון ועד היום, תורתו העמוקה נדפסה במאות ספרים, הפעיל מערך עצום של אלפי שלוחים ובאמצעותם החזיר בתשובה מקצה העולם ועד קצהו, האם יש עוד אדם כזה?

א"כ בוודאי שחסידי חב"ד יחשבו שהוא משיח שבדור, ופשוט. אבל הרבי אמר על חמיו.

וכאשר מישהו לא הסתפק בלחשוב בלבו, אלא העלה את הדברים על דל שפתיו, הרבי מחה בו בחריפות.

וכשמחה לא אמר "אינני המשיח", אלא בטענה שזה גורם נזק לחב"ד, ויש בזה חכמה רבה. כי אם היה אומר "איני המשיח" אז היו מתחילים להתווכח עמו, מדוע לא? האם אינך נשיא הדור? האם אינך מתאים? מדוע על הריי"צ אתה אומר שהוא המשיח, אבל אתה לא?

אבל בצורה שבה התנגד, הוא השתיק את כולם בחכמה רבה.
אך לא הצליח להשתיק, כי הקולות רק הלכו וגברו, והגיעו לכדי משיחיות משוגעת שאת תוצאותיה אנו רואים היום.

אני לא מצליח להבין איך אדם כל כך מוצלח כמו הרבי נכשל כשלון כל כך חרוץ בענין המשיחיות, אא"כ נאמר כמו שאני טוען, שהוא בעצמו האמין שהוא המשיח. אחרת אין הבנה איך קרתה התופעה הזאת של המשיחיות, ועוד יותר המשיחיות ההזויה אחרי פטירתו.

אגב, הרב שך בעצמו היה אומר שהוא דואג מה יהיה אחרי המאה ועשרים של הרבי, איך הם יקבלו את זה...

דרומאי
הודעות: 19
הצטרף: ה' יולי 16, 2020 7:30 pm

Re: הרבי מליובאוויטש - מידע חדש

#10 שליחה על ידי דרומאי » ה' יולי 23, 2020 10:12 pm

דוד ריזל כתב:
דרומאי כתב:
@דוד ריזל, אתה כנראה מתכוון לרב שניאור זלמן גרוסמן, ולא להרב שלמה זלמן גרוסמן שנפטר לא מזמן.
ומעניין מאד מה הוא חשף בפניך, נשמח לשמוע.

ההתנגדות של הרב שך היתה עקרונית ושרשית ולא תלויה בשום 'בעל דבר' או 'תיווכים' למיניהם.
הרב שלמה זלמן גרוסמן שליט"א רב העיר אלעד.
טעיתי, אתה צודק

איש יהודי
הודעות: 85
הצטרף: א' יולי 05, 2020 11:45 am

Re: הרבי מליובאוויטש - מידע חדש

#11 שליחה על ידי איש יהודי » ו' יולי 24, 2020 10:16 am

דרומאי כתב: אך לא הצליח להשתיק, כי הקולות רק הלכו וגברו, והגיעו לכדי משיחיות משוגעת שאת תוצאותיה אנו רואים היום.
אני לא מצליח להבין איך אדם כל כך מוצלח כמו הרבי נכשל כשלון כל כך חרוץ בענין המשיחיות, אא"כ נאמר כמו שאני טוען, שהוא בעצמו האמין שהוא המשיח. אחרת אין הבנה איך קרתה התופעה הזאת של המשיחיות, ועוד יותר המשיחיות ההזויה אחרי פטירתו.
הרבי לא נכשל, הרבי הצליח להשתיק אותם עד אשר קיבל אירוע מוחי ביום כ"ז אדר תשנ"ב והשתתק.

לא היתה לו שליטה לאחר מכן, ובטח שלא אחר פטירתו.

מי מבין חסידי חב"ד או סתם אנשים כמוני שלא קשורים לחב"ד ומחפש את האמת בדעת הרבי, מוצא. והרוצה לטעות יטעה. אי אפשר לדון את חסידי חב"ד המשיחיסטים כי הגעגועים לרבם העבירו אותם על דעתם.

דרומאי
הודעות: 19
הצטרף: ה' יולי 16, 2020 7:30 pm

Re: הרבי מליובאוויטש - מידע חדש

#12 שליחה על ידי דרומאי » ב' יולי 27, 2020 11:50 am

הרבי מלובביץ עודד שירת משיח.pdf
(1007.84 KiB) הורד 153 פעמים

כּוֹתָר
הודעות: 1258
הצטרף: ה' ינואר 24, 2019 5:18 pm
עיסוק תורני: צמא לדבר ה'
יצירת קשר:

Re: הרבי מליובאוויטש - מידע חדש

#13 שליחה על ידי כּוֹתָר » ג' יולי 28, 2020 3:41 pm

דרומאי כתב: הרבי מלובביץ עודד שירת משיח.pdf
ברור שטענות איש יהודי מפריכות את האמור ביתד נאמן של אז.
ולדוגמא, באמצע העמוד השני:
"תואר נשיא הדור, כאשר ברור לכל שהככוונה גם ליורש התואר כיום,
הרבי מלובביץ הנוכחי.
ולזה התייחס איש יהודי בהתחלה.

ביתד מביאים בתחילת הכתבה, פרסום שחב"ד פרסמו בשעתו, שמי שימצא מקרה שהרבי אמר על עצמו שהוא משיח יקבל פרס עצום.
כך שהויכוחים היו כבר אז.

סערצע
הודעות: 191
הצטרף: ו' פברואר 22, 2019 4:35 am

Re: הרבי מליובאוויטש - מידע חדש

#14 שליחה על ידי סערצע » א' אוגוסט 02, 2020 10:03 pm

דרך הערה בעלמא:

א) הביטוי 'יוליכנו קוממיות לארצנו', לשיטת כ"ק אדמו"ר מליובאוויטש זי"ע, יכול להאמר על כל מנהיג עדה קדושה בישראל (ולאו דוקא מלך המשיח עצמו).
כך אמר, למשל, בשיחת י"ב תמוז תשמ"ה: "ביחד עם זה שילמדו תורה מפי משיח צדקנו, "תורה חדשה מאתי תצא" - ילך כל חסיד עם הרבי שלו; ואנו, כולנו וכל אחד מאיתנו, נלך עם הרבי שלנו, נשיא דורנו".
וסופרי ית"נ שגו בתרגום השפה ממרחק התרבויות...

ב) אף שכ"ק אדמו"ר מליובאוויטש האמין וייחל כי כ"ק חותנו אדמו"ר מהוריי"צ נ"ע יתגלה כמשיח, היתה קיימת בדעתו האפשרות כי משיח־צדקנו יהא אדם אחר. כך מוכח ממאות התבטאויותיו "כ"ק מו"ח אדמו"ר יוליכנו לקראת משיח צדקנו", ועוד.
ובנו"ט לציין לפתגמו המפורסם של כ"ק אדה"ז נ"ע ('בית רבי' ח"א ספכ"ה בשוה"ג), שאמר פעם בדרך צחות כי המשיח יהא 'מתנגד'. וכל־כך למה? שכן החסידים, בין כך ובין כך יקבלוהו; אך ה'מתנגדים' - אם לא יהא המשיח מ'שלהם', לא יאמינו בו...

אורח

Re: הרבי מליובאוויטש - מידע חדש

#15 שליחה על ידי אורח » ב' אוגוסט 03, 2020 12:12 am

בנו"ט לציין לשו"ת משנה הלכות, כמדומני סוף חי"ג, שכתב קונטרס מיוחד לברר על הענין הזה,
אני לא זוכר את כל הפרטים, ולכן אני לא לקוח אחריות אלא מבקש לעיין שם בפנים, אבל ממה שאני זוכר שנתבאר שם
הוא היה ידיד אישי של הרבי מחב"ד, וכתב שהוא לא מאמין שהרבי אחז מעצמו משיח, אחר שלפי הכללים המסורים בידינו לא הוא ולא חמיו ראויים היו להיות משיח
כמו"כ העלה שם שמי שחושב שהוא משיח, יינו אסור בשתיה עכ"פ כחשש

סערצע
הודעות: 191
הצטרף: ו' פברואר 22, 2019 4:35 am

Re: הרבי מליובאוויטש - מידע חדש

#16 שליחה על ידי סערצע » ב' אוגוסט 03, 2020 10:49 pm

הוא בסוף חי"ז - סימן רנה (וראה גם כאן).

איכא מאן דאמר
הודעות: 124
הצטרף: ד' אוגוסט 12, 2020 7:31 pm

Re: הרבי מליובאוויטש - מידע חדש

#17 שליחה על ידי איכא מאן דאמר » ה' אוגוסט 13, 2020 12:00 am

לדעתי הענייה
הרבי לא חשב שהוא המשיח ובוודאי לא עודד את זה
מאידך גיסא הוא לא התנגד למושג שחסיד ייחל שרבו הוא המשיח ולפיכך הוא לא נלחם כמו שצריך נגד זה
ברור לכל שאם הוא היה נלחם על זה בכל השטורעם ברור שהוא היה מצליח להוקיע זאת
רק מה הוא לא ראה בעייה בעצם היחול, כמובן כאשר הדברים עברו את גבול הטעם הטוב אז הוא יצא נגד זה כמובא לעיל בהודעת @איש יהודי המשיב כהלכה...
וכאשר הוא קיבל את האירוע הדברים יצאו מכלל שליטה

אורח

Re: הרבי מליובאוויטש - מידע חדש

#18 שליחה על ידי אורח » ה' אוגוסט 13, 2020 3:31 am

הריני להעלות כמה תהיות בדבר. לא כאומר אלא כמנסה להבין.

א. קודם כל תוספת חשובה. יש התוועדות שהרב גרונר מספר שזוכר שבחיי הריי"צ הרבי הורה להתפלל ביום כיפור משהו כמו זה "אבינו מלכנו שלח רפואה שלימה לכ"ק אדמו"ר מלך המשיח". והדבר פשוט שהרבי חשב שחמיו ראוי להיות משיח, כפי שרואים מכל המקורות שהביא איש יהודי.

ב. מצד שני, כמעט אין ספק שהרבי גם חשב על עצמו כך. ודלא כאיש יהודי. וכמה ראיות:

1. מי שמכיר את הסגנון והרמזים בחב"ד, יודע כי מתי שהרבי ביקש לומר דבר על עצמו, אמר זאת על חמיו. הדברים מלאים בכל ההתוועדויות. ובעיקר, מי שמכיר קצת את הקו הפנימי שלו, הרי הוא בכלל ראה את עצמו המשך ישיר והיה בטל כל כולו לחמיו (איפה מצאתם בעולם רבי שכל הזכרה נענית ב"אזכיר על הציון"). והרבי אף הבהיר בעצמו פעם שהוא מתכוון על עצמו כשהוא מדבר מחמיו. כשרמז: "כך נהג הרבי (=הקודם), כשהיה רוצה לספר משהו על עצמו היה מספר זאת על אביו" (שיחות קודש תשי"ב עמ' 137)

2. המשיחיסטים טוענים שלאורך שנת תשנ"א (עוד לפני השיתוק) הרבי שינה את היחס. ובעיקר כלפי פנים. משום שכלפי חוץ סבר שזה מרחיק יהודים מחסידות, אבל כלפי פנים, כשחסידים הכניסו אליו פתקים של "קבלת המלכות" הוא ענה במענה הידוע "נתקבל, תשואות חן, אעה"צ".

ג. קשה מאוד לומר שחסידות בת רבבות חסידות תטעה ולא תבין את רבה. זה לא מתקבל על הדעת. הרבי מסלונים היה מגי"ש בישיבת חב"ד לוד בתקופה שבה הרבי מליובאוויטש הורה להצביע לרשימה החרדית ביותר, וכל המשפיעים והרמ"ים שם הצביעו למפלגות המזרחיסטיות. כשתמה בפניהם על כך אמרו: "הרבי יכול לחתום. חסידים כבר יודעים מה הרבי רוצה...". כך שאם כל החסידות הבינה שהרבי הוא משיח, כולל ר' יואל כהן וכל המשפיעים הכי קרובים לרבי (אומרים שר' זלמן גופין היה היחיד שבאותה תקופה אמר שזה רק ה'ענין' של משיח), הרי שכנראה כן היתה הכוונה של הרבי.

סערצע
הודעות: 191
הצטרף: ו' פברואר 22, 2019 4:35 am

Re: הרבי מליובאוויטש - מידע חדש

#19 שליחה על ידי סערצע » ה' אוגוסט 13, 2020 9:41 am

א. 'מהימנותו' של הריל"ג ז"ל ידועה, ומוטב שלא לעסוק בה במסגרת זו.


ב־1. ציטוט בודד משיחה בלתי־מוגהת אינו מהווה ראי' כי כל פעם שבה 'ביקש לומר דבר על עצמו, אמר זאת על חמיו. הדברים מלאים בכל ההתוועדויות'. אם ננקוט קו זה 'עד הסוף', הדבר מביא לידי גיחוך פשוט (כמבואר גם בדברי הרב 'איש יהודי' לעיל), ואין להאריך בדחייתה הפשוטה של טענה מעין זו.

אורח כתב:
ה' אוגוסט 13, 2020 3:31 am
. . אף הבהיר בעצמו פעם שהוא מתכוון על עצמו כשהוא מדבר מחמיו. כשרמז: "כך נהג הרבי (=הקודם), כשהיה רוצה לספר משהו על עצמו היה מספר זאת על אביו" (שיחות קודש תשי"ב עמ' 137) . .
כנראה הכוונה לסדרת 'שיחות קודש' שי"ל בשנים האחרונות, שאינה מצוי' בהישג־יָדִי (ואף באתר 'Rebbe Drive' אינה). בכל מקרה, לא מצאתי שום אזכור לביטוי שכזה (גם לא בכרכים המקבילים ב'תורת מנחם' ובמהדורה הנפוצה של 'שיחות קודש') - מלבד בערך הרלוונטי ב... חב"דפדי' (וניכר כי משם העתיקו ה'אורח'). הלא דבר הוא!
אדרבא: כ"ק אדמו"ר מליובאוויטש התבטא פעמים רבות, בע"פ ובכתב, ש'כשברצוני לומר דבר - הריני אומר זאת בבירור ובפומבי, בהתוועדות או בכתב, ולא בהוראה שבע"פ - אף לא באמצעות המזכירים' (עכתד"ק).


ב־2. כבר נודע בשער בת־רבים, כי בשנים ההן (בפרט, אך גם קודם לכן) הי' נוסח מענה כללי אותו מסר כ"ק אדמו"ר מליובאוויטש על־מנת שיִנָּתֵן לכל הכותבים אליו (כעין 'מכתב כללי־פרטי'), ואין בכך שום אישור לגבי הפעולה או המכתב הספציפי הללו.
ולהפך: מענות מפורשים בגוכתי"ק מבהירים היטב כי לא חל שינוי בדעת־קדשו, אף באותן שנים (חלקם צוטטו לעיל, ע"י הרב 'איש יהודי').


ג. לפ"ד, אכן כ"ק אדמו"ר מליובאוויטש 'התכוון' שיצביעו ל'מפד"ל'?! הלא צחוק עשו לנו.

מתי שימש האדמו"ר מסלונים כמג"ש בתות"ל דלוד? נראה כי הכוונה ל'אחי־תמימים' שבת"א.
עכ"פ, כבר בסוף שנת תש"א נאלץ לפרוש ממשרתו (ראה 'ימי תמימים' ח"א ע' 109); ובכל מקרה, בשנים הראשונות לקום המדינה ידוע לי בוודאות כי נהגו להצביע לרשימת 'פאג"י', שנחשבה כחרדית (לכה"פ בעיני הציבור החב"די באה"ק).

לעצם הטענה כי "חסידים כבר 'יודעים' מה הרבי 'רוצה'" - יעוין 'רשימת היומן' ע' עד (הפענוח - שם ע' רפט). וד"ל.
נערך לאחרונה על ידי סערצע ב ו' מרץ 12, 2021 2:02 am, נערך פעם 1 בסך הכל.

נדברו
מנהל הפורום
הודעות: 178
הצטרף: ד' אוגוסט 01, 2018 12:11 am

Re: הרבי מליובאוויטש - מידע חדש

#20 שליחה על ידי נדברו » ה' אוגוסט 13, 2020 10:13 pm

לכב' האורח הנכבד שהודעתו נמחקה.
הודעה 18 היא דוגמא נפלאה לכך שניתן להציג את הטענה שלך גם בלי לזלזל בגדול בישראל ובלי לכתוב בצורה פוגענית כלפי כותבים בפורום. לא יזיק אם תאמץ את השיטה.
בברכה

אורח

Re: הרבי מליובאוויטש - מידע חדש

#21 שליחה על ידי אורח » ה' אוגוסט 13, 2020 11:20 pm

א. לא הבנתי מה הרווח בהפרכת דברי הרב גרונר. הרי איש יהודי הביא הרבה מקורות מוסמכים לכך שהרבי חשב כך גם לאחר הפטירה של הריי"צ, וקל וחומר לפני הפטירה.

ב-1. גם כן לא הבנתי את ה"דחיה הפשוטה". נכון שאי אפשר לקחת את הדבר עד הסוף, אבל אני לא מאמין שתכחיש את העובדה שפעמים רבות מאוד זה היה הסגנון. (ועובדה היא שכך הבינו זאת כל חסידי חב"ד - לרבות המשפיעים - באותן שנים!). אגב, אכן לקחתי את הציטוט מחבדפדיה.

ב-2. אינני מתמצא. ציטטתי את המשיחיסטים. מה שמעניין הוא, האם גם אז, כשנתקבלו המענות, הדבר היה ברור כל כך שהרבי לא מתכוון לזה כמו שזה ברור עכשיו...

ג. לגבי הסיפור עם האדמו"ר מסלאנים, כנראה שאיני מדייק בסיפור. כי אני לא מדבר מאדמו"ר מסלונים אלא סלאנים, ולא זצ"ל אלא שליט"א. אך לא משנה כל כך מה היתה משרתו וכו' - זו היתה התשובה שקיבל מזקני החסידים.

ולגבי הצחוק - זה לא כל כך מצחיק. אם ברור שהרבי התכוון שיצביעו לאגודת ישראל - הא כיצד כל כך הרבה מחסידי חב"ד מצביעים למפלגות ד"ליות (או אפילו חילוניות-ימניות)?! הסיבה היא שהחסיד מסתכל תמיד ממבט של פנימיות הרצון, וכנראה שבמערכת הבחירות שהסלונימר מדבר עליה היתה אז מפלגה שהתיימרה לעמוד יותר על שלימות הארץ, החסידים ידעו מה לעשות. זה אגב משהו שלא קיים רק בחב"ד, אלא היה בכל הדורות ובכל החסידויות.

רק שתי נקודות נוספות:

א. זה דבר משונה להפריד כל כך בין חסידים לרבי. לומר שהחסידים הקצינו למקום אחד כל כך, ואילו הרבי כלל לא חשב, רצה, סבר. אפשר למצוא חסידויות שהחסידים לא הבינו לגמרי את הנקודה של הרבי, אבל לא בחריפות שכזו. מילא אם מדובר בכמה מופרעים, אבל כאשר מדובר בחסידות אינטלקטואלית וחושבת, ועובדת השי"ת, על ראשיה, משפיעיה, רבניה, שבמשך שנתיים הכריזה זאת בקול, וכנראה שהרבה לפני כן חשבה כך, וההתנגדות של הרבי מעולם לא פסלה את הדבר מכל וכל בחריפות כפי שהיה נוהג כל רבי אחר (וסברת איש יהודי שלא רצה להתנגד כי כך לא היו מאמינים לו - קצת קלושה) - הדבר מצריך עיון.

ב. איני מבין ממה בורחים. מה הבעיה לומר שהרבי סבר שהוא ראוי להיות משיח? הרי כך מסופר על צדיקים רבים נוספים. והדבר פשוט שיש צדיק בדור שראוי לזה. וכאמור, הרבי מליובאוויטש בעצמו סבר כך על חמיו. אז מה מופרך כל כך לומר שחשב שהוא ראוי לכך, אבל הוא בעצם לא משיח. לא ברור לי למה מנסים כל כך כל כך לברוח מהסברא הפשוטה הזאת?

מתודה
הודעות: 639
הצטרף: ד' אוקטובר 17, 2018 1:50 pm

Re: הרבי מליובאוויטש - מידע חדש

#22 שליחה על ידי מתודה » ה' אוגוסט 13, 2020 11:49 pm

אורח כתב: ב. איני מבין ממה בורחים. מה הבעיה לומר שהרבי סבר שהוא ראוי להיות משיח? הרי כך מסופר על צדיקים רבים נוספים. והדבר פשוט שיש צדיק בדור שראוי לזה. וכאמור, הרבי מליובאוויטש בעצמו סבר כך על חמיו. אז מה מופרך כל כך לומר שחשב שהוא ראוי לכך, אבל הוא בעצם לא משיח. לא ברור לי למה מנסים כל כך כל כך לברוח מהסברא הפשוטה הזאת?
אני חושב שהיו לאדמו"ר מליובאוויטש (ולחסידים) את כל הסיבות לחשוב שהוא המשיח.
בהקדם כמה הקדמות:
א. החסידות רואה את עצמה כאורו של משיח
ב. חב"ד רואה את עצמה כמייצגת בלעדית של שיטת החסידות האמיתית
ג. בחב"ד השתמשו במונחים של נשיאות, כלומר מלוכה
ד. האדמו"ר רמ"מ היה השביעי, מספר סמלי (וכדבריו ב'באתי לגני')
ה. בימי חותנו ובימיו התרחשו בעולם ובא"י תהליכים שהכל ראו בהם חבלי משיח. השואה, הקמת המדינה, נצחונות ששת הימים וכו'
ו. לית מאן דפליג שהוא הירבה תורה ויהדות בעולם כמו שלא עשה אף אחד לפניו, ושהוא ניחן בכושר מנהיגות נדיר
ז. שמו היה מנחם

אני חושב שכל אדם אחר במקומו היה ג"כ משוכנע שהוא משיח.
מי שלא סבר שהוא משיח, מסתבר שחלק על אחד או יותר מההקדמות הנ"ל (אלו מהם שאפשר לחלוק עליהם. בעיקר א וב)

שניאור
הודעות: 94
הצטרף: ב' אוגוסט 19, 2019 6:25 pm

Re: הרבי מליובאוויטש - מידע חדש

#23 שליחה על ידי שניאור » ו' אוגוסט 14, 2020 8:17 am

מתודה כתב:
אורח כתב: ב. איני מבין ממה בורחים. מה הבעיה לומר שהרבי סבר שהוא ראוי להיות משיח? הרי כך מסופר על צדיקים רבים נוספים. והדבר פשוט שיש צדיק בדור שראוי לזה. וכאמור, הרבי מליובאוויטש בעצמו סבר כך על חמיו. אז מה מופרך כל כך לומר שחשב שהוא ראוי לכך, אבל הוא בעצם לא משיח. לא ברור לי למה מנסים כל כך כל כך לברוח מהסברא הפשוטה הזאת?
אני חושב שהיו לאדמו"ר מליובאוויטש (ולחסידים) את כל הסיבות לחשוב שהוא המשיח.
בהקדם כמה הקדמות:
א. החסידות רואה את עצמה כאורו של משיח
ב. חב"ד רואה את עצמה כמייצגת בלעדית של שיטת החסידות האמיתית
ג. בחב"ד השתמשו במונחים של נשיאות, כלומר מלוכה
ד. האדמו"ר רמ"מ היה השביעי, מספר סמלי (וכדבריו ב'באתי לגני')
ה. בימי חותנו ובימיו התרחשו בעולם ובא"י תהליכים שהכל ראו בהם חבלי משיח. השואה, הקמת המדינה, נצחונות ששת הימים וכו'
ו. לית מאן דפליג שהוא הירבה תורה ויהדות בעולם כמו שלא עשה אף אחד לפניו, ושהוא ניחן בכושר מנהיגות נדיר
ז. שמו היה מנחם

אני חושב שכל אדם אחר במקומו היה ג"כ משוכנע שהוא משיח.
מי שלא סבר שהוא משיח, מסתבר שחלק על אחד או יותר מההקדמות הנ"ל (אלו מהם שאפשר לחלוק עליהם. בעיקר א וב)
כמדומה שהמושג "נשיאות" נולד בחב"ד רק בזמן הריי"צ.

איש יהודי
הודעות: 85
הצטרף: א' יולי 05, 2020 11:45 am

Re: הרבי מליובאוויטש - מידע חדש

#24 שליחה על ידי איש יהודי » ש' אוגוסט 15, 2020 11:52 pm

אורח כתב: הריני להעלות כמה תהיות בדבר. לא כאומר אלא כמנסה להבין.

א. קודם כל תוספת חשובה. יש התוועדות שהרב גרונר מספר שזוכר שבחיי הריי"צ הרבי הורה להתפלל ביום כיפור משהו כמו זה "אבינו מלכנו שלח רפואה שלימה לכ"ק אדמו"ר מלך המשיח". והדבר פשוט שהרבי חשב שחמיו ראוי להיות משיח, כפי שרואים מכל המקורות שהביא איש יהודי.

ב. מצד שני, כמעט אין ספק שהרבי גם חשב על עצמו כך. ודלא כאיש יהודי. וכמה ראיות:

1. מי שמכיר את הסגנון והרמזים בחב"ד, יודע כי מתי שהרבי ביקש לומר דבר על עצמו, אמר זאת על חמיו. הדברים מלאים בכל ההתוועדויות. ובעיקר, מי שמכיר קצת את הקו הפנימי שלו, הרי הוא בכלל ראה את עצמו המשך ישיר והיה בטל כל כולו לחמיו (איפה מצאתם בעולם רבי שכל הזכרה נענית ב"אזכיר על הציון"). והרבי אף הבהיר בעצמו פעם שהוא מתכוון על עצמו כשהוא מדבר מחמיו. כשרמז: "כך נהג הרבי (=הקודם), כשהיה רוצה לספר משהו על עצמו היה מספר זאת על אביו" (שיחות קודש תשי"ב עמ' 137)

2. המשיחיסטים טוענים שלאורך שנת תשנ"א (עוד לפני השיתוק) הרבי שינה את היחס. ובעיקר כלפי פנים. משום שכלפי חוץ סבר שזה מרחיק יהודים מחסידות, אבל כלפי פנים, כשחסידים הכניסו אליו פתקים של "קבלת המלכות" הוא ענה במענה הידוע "נתקבל, תשואות חן, אעה"צ".

ג. קשה מאוד לומר שחסידות בת רבבות חסידות תטעה ולא תבין את רבה. זה לא מתקבל על הדעת. הרבי מסלונים היה מגי"ש בישיבת חב"ד לוד בתקופה שבה הרבי מליובאוויטש הורה להצביע לרשימה החרדית ביותר, וכל המשפיעים והרמ"ים שם הצביעו למפלגות המזרחיסטיות. כשתמה בפניהם על כך אמרו: "הרבי יכול לחתום. חסידים כבר יודעים מה הרבי רוצה...". כך שאם כל החסידות הבינה שהרבי הוא משיח, כולל ר' יואל כהן וכל המשפיעים הכי קרובים לרבי (אומרים שר' זלמן גופין היה היחיד שבאותה תקופה אמר שזה רק ה'ענין' של משיח), הרי שכנראה כן היתה הכוונה של הרבי.
המגיב הקודם נראה כחסיד חב"ד ומטבע הדברים הוא בקי יותר ממני, אבל על קצה המזלג, אגיב גם אני (שאינני חסיד אבל יש לי קצת ידיעות).

א. כמבואר במסמך המצ"ב, עדויות גרונר במקרים רבים היו שקר, וגם במקרה הנוכחי זה נראה כך, לפי הנוסח המוזר. אבל לא צריך להגיע להתוועדות של גרונר כאשר הרבי הזכיר אלפי פעמים שהריי"צ הוא משיח שבדור.

ב. 1. הוכחתי כבר לעיל שמעולם לא התכוון לעצמו. גם אם הסיפור שצירפת הוא אמיתי, אין לזה שום קשר לנד"ד.

2. במסמך שצירפתי מבואר שכל המענות "נתקבל ות"ח" על קשקושי המשיחיסטים יצאו מהרב גרונר, שהוסמך לענות מענה אוטומטי על דו"חות, ובכללם דיווחים שונים ומשונים על משיחיזם.

ואתה יכול לראות את התנגדותו העקבית והחריפה גם בשנים תשנ"א תשנ"ב, ואפילו לאחר השיתוק יש דיווחים על התנגדות חריפה (למרות שלדעתי אין שום ראיה מתקופה זו).

הרב דוד אליעזרי, שליח הרבי ביורבה-לינדה, קליפורניה, והרב דוד שוחט, נשיא אגודת הרבנים בטורונטו, וחבר ועד רבני חב"ד, נכנסו בתקופה ההיא לשאול את הרבי האם יש לפרסם עליו שהוא משיח, ונענו בשלילה נחרצת. המעשה אירע בחודש אייר תשנ"ב, כאשר הרבי היה משותק והגיב בתנועות ראש. לשאלה "האם לפרסם שתקופתנו היא תקופת ביאת המשיח", נענע בראשו לחיוב. לשאלה "האם צריך להורות מיהו המשיח", נענע בחוזקה לשלילה.

ג. החסידים מיוזמתם החליטו שהרבי הוא המשיח. כבר הסברתי שזה מתבקש מאליו, וכל הסימנים מצביעים שהוא היה ראוי לזה. לא שהרבי התכוון לזה, אלא שהחסידים החליטו (ובצדק) שדבריו על חמיו מתאימים גם לו עצמו.
קבצים מצורפים
קוים לדמותו של שקרן - הרב יהודה לייב גרונר.pdf
(565.29 KiB) הורד 171 פעמים

איש יהודי
הודעות: 85
הצטרף: א' יולי 05, 2020 11:45 am

Re: הרבי מליובאוויטש - מידע חדש

#25 שליחה על ידי איש יהודי » ש' אוגוסט 15, 2020 11:57 pm

אורח כתב:
א. זה דבר משונה להפריד כל כך בין חסידים לרבי. לומר שהחסידים הקצינו למקום אחד כל כך, ואילו הרבי כלל לא חשב, רצה, סבר. אפשר למצוא חסידויות שהחסידים לא הבינו לגמרי את הנקודה של הרבי, אבל לא בחריפות שכזו. מילא אם מדובר בכמה מופרעים, אבל כאשר מדובר בחסידות אינטלקטואלית וחושבת, ועובדת השי"ת, על ראשיה, משפיעיה, רבניה, שבמשך שנתיים הכריזה זאת בקול, וכנראה שהרבה לפני כן חשבה כך, וההתנגדות של הרבי מעולם לא פסלה את הדבר מכל וכל בחריפות כפי שהיה נוהג כל רבי אחר (וסברת איש יהודי שלא רצה להתנגד כי כך לא היו מאמינים לו - קצת קלושה) - הדבר מצריך עיון.

ב. איני מבין ממה בורחים. מה הבעיה לומר שהרבי סבר שהוא ראוי להיות משיח? הרי כך מסופר על צדיקים רבים נוספים. והדבר פשוט שיש צדיק בדור שראוי לזה. וכאמור, הרבי מליובאוויטש בעצמו סבר כך על חמיו. אז מה מופרך כל כך לומר שחשב שהוא ראוי לכך, אבל הוא בעצם לא משיח. לא ברור לי למה מנסים כל כך כל כך לברוח מהסברא הפשוטה הזאת?
א. הרבי התייחס לחמיו כנשיא הדור, והחסידים התייחסו אליו בעצמו כנשיא הדור, וכך אין שום סתירה או הפרדה בין החסידים לרבי.

כל עוד חשבו החסידים בלבם מה שחשבו - זה לא הפריע לו, כאשר פרסמו זאת הוא נלחם בהם בכל תוקף.

ב. כי הוא פעל הרבה להבאת המשיח, ולהכניס בכולם את הכמיהה לביאת המשיח, וכאשר הוא מתכוון אליו בעצמו, זה נראה גרוע מאוד, כאילו מתכוון לעשות עצמו משיח, ודורש לכבוד עצמו. והאמת היא כמו שכתב במפורש, שאין כל חיוב לחפש מיהו המשיח ואין נפק"מ, העיקר לחכות לביאתו ולהיות מוכנים.

שים לב לסיבת ההתנגדות שלו - זה מרחיק יהודים מחסידות, זה נראה גרוע. אבל בהחלט הוא לא שלל מהחסידים לחשוב מה שהם רוצים כי זו זכותם.

איש יהודי
הודעות: 85
הצטרף: א' יולי 05, 2020 11:45 am

Re: הרבי מליובאוויטש - מידע חדש

#26 שליחה על ידי איש יהודי » ש' אוגוסט 15, 2020 11:58 pm

מתודה כתב: אני חושב שכל אדם אחר במקומו היה ג"כ משוכנע שהוא משיח.
אבל הוא לא חשב, כי היה עניו גדול, וגם התבטל לגמרי לחמיו, ולא ראה את עצמו אפילו כמנהיג הדור, אלא מבחינתו הוא רק שליח של חמיו וכמו ידא אריכתא.

סערצע
הודעות: 191
הצטרף: ו' פברואר 22, 2019 4:35 am

Re: הרבי מליובאוויטש - מידע חדש

#27 שליחה על ידי סערצע » א' אוגוסט 16, 2020 3:15 am

גא"מ לדברי הרב @איש יהודי הנכוחים.

ולנקודות שלא הובהרו דַיָּן:

א. יש הרבה מרחק בין תקוה להתגלותו כמשיח כשיעלה הרצון מלפני השי"ת, ועד להכרזה כ'מלך המשיח'. ופשוט.
כפי דרכו של כ"ק אדמו"ר מליובאוויטש זי"ע, ביטוי שכזה אינו מתאים לו כלל (עד כמה שניתן לנו, קטני־הקומה ורפי־השכל, להכיר ולידע דרכיו הק').

ב־1. הרב @איש יהודי ביאר זאת היטב לעיל, ואין טעם לכפול הדברים.
לא אדע מי הם 'כל חסידי חב"ד' שהכותב מתיימר לדבר בשמם. בכל מקרה: אלו מביניהם ששכל בקדקדם ידעו להפריד היטב בין דברי כ"ק אדמו"ר מליובאוויטש, המכוונים כלפי כ"ק חותנו אדמו"ר מהוריי"צ נ"ע, לבין תוספותיהם ותקוותיהם של חסידיו.

ב־2. בכללות, השנים ההן התאפיינו באי־בהירות. עכ"ז, ברור שציטוט נוגעים בדבר אין לו ערך.


ג. כת"ר כתב לעיל 'האדמו"ר מסלונים', והי' לו לדייק בדבריו. מי הם זקני החסידים עליהם מדובר? ובפרט, אם 'כנראה שאינו מדייק בסיפור', שמא אף התגובה לא נמסרה כהוגן?
בהחלט יש ענין במידע על אלו שנים מדובר ואודות איזו מפלגה. לא הרי 'מפד"ל' כ'גאולת ישראל'...

אף שאיני רואה מקום לתגובה על סיפור קטוע, רצוץ וקצוץ שכזה:
אי־ההצבעה לג' באה מכמה סיבות, ואכמ"ל. עכ"פ, לא מדובר כאן על מבט של 'פנימיות הרצון' לחוד.ולסיום:

גם ב'חסידות אינטלקטואלית חושבת' קיימים שוליים.

באם יש הקוראים עצמם 'חסידים' ומצביעים ל'מפלגות חילוניות־ימניות' (אף שלא ידוע לי על כאלה), הרי שעומד זה בסתירה לדברי כ"ק אדמו"ר מליובאוויטש המפורשים: "להצביע בעד המפלגה החרדית ביותר".
כמו"כ, יתכן שב'עולם' ענין 'שלמות הארץ' תופס מקום מרכזי ביותר, אך בחב"ד מוּכָּרות 'שלשת השלמויות' (כלשון קדשו של כ"ק אדמו"ר מליובאוויטש) - שלמות התורה, שלמות העם ושלמות הארץ. כ"ק אדמו"ר מליובאוויטש התבטא אף כי הן קשורות זו בזו, ולא יתכן להפרידן ח"ו. ואידך זיל גמור...

להרב @מתודה - קיים תמליל 'יחידות' להגה"ח ר' חיים ע"ה גוטניק, ובו כ"ק אדמו"ר מליובאוויטש מבהיר בפירוש (כצפוי): נצרכים סימני הרמב"ם בהל' מלכים פי"א ה"ד (והראשון: יעמוד מלך), ולא נתקיימו בי... אי"ה אצרף זאת הֵנָּה בקרוב.
והאמת היא, שהרי כך היא שיטתו הק' מאז ומעולם, והרבה לעורר בזה דד' הרמב"ם הנ"ל כפשוטם הינם הלכה למעשה. ויש להאריך, ואין העת מרשה כעת.

איש יהודי
הודעות: 85
הצטרף: א' יולי 05, 2020 11:45 am

Re: הרבי מליובאוויטש - מידע חדש

#28 שליחה על ידי איש יהודי » ב' אוגוסט 17, 2020 9:28 pm

סערצע כתב: קיים תמליל 'יחידות' להגה"ח ר' חיים ע"ה גוטניק, ובו כ"ק אדמו"ר מליובאוויטש מבהיר בפירוש (כצפוי): נצרכים סימני הרמב"ם בהל' מלכים פי"א ה"ד (והראשון: יעמוד מלך), ולא נתקיימו בי... אי"ה אצרף זאת הֵנָּה בקרוב.
והאמת היא, שהרי כך היא שיטתו הק' מאז ומעולם, והרבה לעורר בזה דד' הרמב"ם הנ"ל כפשוטם הינם הלכה למעשה. ויש להאריך, ואין העת מרשה כעת.
אין העת מרשה כעת? יפה שעה אחת קודם!

אני בהלם מוחלט, שלא הכרתי דברים אלה עד עכשיו.

וגם מן התימה הוא, שאמר על חמיו כמה וכמה פעמים שהוא משיח שבדור, ונשיא הדור הוא משיח שבדור, ולא התקיימו בו סימני הרמב"ם הנ"ל.

סערצע
הודעות: 191
הצטרף: ו' פברואר 22, 2019 4:35 am

Re: הרבי מליובאוויטש - מידע חדש

#29 שליחה על ידי סערצע » ד' אוגוסט 19, 2020 6:03 am

מצו"ב בס"ד, מ'צדי"ק למלך' חו' ו ע' 173 ואילך:
צדי''ק למלך חו' ו.pdf
(873.01 KiB) הורד 104 פעמים
[דבריי דלעיל מזכרוני הדל היו, וראוי לעיין בפנים לשלימות הענין].


בפשטות, כוונת דברי קדשו אודות כ"ק חותנו אדמו"ר מהוריי"צ נ"ע פשוטה היא, שהוא־הוא הראוי בדור זה להיות משיח צדקנו, ואם נזכה - כך יהא.
כאמור, פעמים רבות התבטא 'וכ"ק מו"ח אדמו"ר יוליכנו לקראת משיח צדקנו', ועל־כרחנו לומר כי היתה בדעתו אפשרות שלא יהי' הוא המשיח עצמו.
גם אפ"ל בדא"פ, שהכוונה לבחי' משיח דעכשיו (והו"ע 'יחידה הכללית', כנודע) - מפני שעל־ידו מתגלה ה'טעימה' מטעמי וסתרי תורה דלעתיד (כפירש"י שה"ש א, ב. וכמבואר בכ"מ), ואכמ"ל.

שניאור
הודעות: 94
הצטרף: ב' אוגוסט 19, 2019 6:25 pm

Re: הרבי מליובאוויטש - מידע חדש

#30 שליחה על ידי שניאור » ה' אוגוסט 20, 2020 10:43 am

סערצע כתב: מצו"ב בס"ד, מ'צדי"ק למלך' חו' ו ע' 173 ואילך:צדי''ק למלך חו' ו.pdf[דבריי דלעיל מזכרוני הדל היו, וראוי לעיין בפנים לשלימות הענין].
דברים ברורים ומופלאים ביותר.
אגב שמתי לב לכך שהרבי מליובאוויטש כותב שם על שלושה אנשים שלא יתנו שהדור יהא כולו חייב, ומי הם השלושה? הוא ז"ל והסאטמער רב ז"ל ור' אהרן קצינלבויגן [הוא כותב הרב קצינלבויגן, אבל כמדומה שכוונתו לזה], וזה מופלא ביותר, כי כמדומה זה כבר אחרי המחלוקת של חב"ד וסאטמאר, ואחרי שהם דיברו זה על זה בלשונות חריפים!
תראו מה זה מחלוקת בין אנשים גדולים!!!

סערצע
הודעות: 191
הצטרף: ו' פברואר 22, 2019 4:35 am

Re: הרבי מליובאוויטש - מידע חדש

#31 שליחה על ידי סערצע » ה' אוגוסט 20, 2020 5:23 pm

יתכן שהכוונה לאחיו - מהר"ר קצנלנבויגן, אך הענין אחד הוא.

אורח

Re: הרבי מליובאוויטש - מידע חדש

#32 שליחה על ידי אורח » ה' אוגוסט 20, 2020 11:23 pm

דברי הרב @איש יהודי בהחלט מרשימים, אבל בסופו של דבר קרה שם משהו בלתי נתפס שעד היום אלפי אנשים טועים מחמתו.
במבט לאחור אני חושב שהציבור החרדי והחסידי צריך להודות להרב שך על שהיה הראשון שזיהה את המכשול שעלול לקרות.

מה בדיוק הרבי עצמו סבר זה באמת משהו מורכב, כי הרבי דיבר בלי סוף על המשיח, עם המון ביטויים חריגים ושונים מכלל גדולי ישראל שדיברו על המשיח, למשל החפץ חיים גם היה מדבר בלי סוף על הגאולה ועל משיח, אבל בלי כל מיני רמזים וגילויים, 'משיח מנחם שמו', 'הנשיא השביעי', וכו' וכו'. והיה קבלת מלכות ונביאות וכו' וכו' דברים חריגים ושונים שלא היו מאות שנים לפחות, אמת מידי פעם נשמעה ממנו הביקורת על כל מיני ביטויים, אבל צריך להודות ביושר שמשהו היה רפה בכל הגישה, מול הרוחות האדירות שצעקו משיח משיח.

והיום, חסידות חב"ד עדיין נמצאת בתוך פרשייה בלתי פתורה, ובה אלפים ורבבות מאמינים בגלוי ובסתר, וחלקם נוהגים בהנהגות בלתי עולות על הדעת. סיפר לי בחור ליטאי שהתקרב מאד לתורת חב"ד, אבל לא למשיחיות, וביקש לעבור לישיבת חב"ד, והלך לשבת לישיבת חב"ד במגדל העמק שנחשבת לאחת הטובות בזרם הלא משחיסטי, וחזר משם ואמר לי: באמת כמעט כולם משחיסטים ולא האמין למראה עיניו ולמשמע אזניו (שהטעם שלא מפרסמים בגלוי כי אנשים לא מבינים), וביטויי משיחיות נפוצים שם מאד.

איש יהודי
הודעות: 85
הצטרף: א' יולי 05, 2020 11:45 am

Re: הרבי מליובאוויטש - מידע חדש

#33 שליחה על ידי איש יהודי » ג' אוגוסט 25, 2020 9:08 pm

א. הרב שך לא היה הראשון אלא הרבי מחב"ד היה הראשון, והוא עשה הכל כדי שלא יקרה מה שצריך לקרות. דיבוריו החריפים לאורך השנים, מדברים בעד עצמם.

ב. הרבי דיבר על הדור השביעי, והציג את הריי"צ כנשיא הדור וכמשיח שבדור, וחזר על זה עשרות פעמים. אז להתעלם מכל האמירות המפורשות ולהתלות באיזה רמז, זה מגוחך. אל תשכח גם שלוקחים אלפי שיחות בהם הוא דיבר על ההכנה לביאת המשיח, ולוקחים מהם איזה ביטויים שנאמרו פה ושם ומבליטים אותם.

ג. אתה מדבר על אלפים ורבבות מחסידי חב"ד שמאמינים בסתר שהרבי הוא המשיח, כביכול זו עבירה מדאורייתא להאמין שפלוני יהיה משיח....

ד. הטעם שלא מפרסמים בגלוי כי פשוט אין טעם. כפי שהרבי אמר בעצמו, אין ענין בזהות המשיח. אז לשיטת הזרם השפוי והמרכזי בחב"ד, אין שום ענין לפרסם שהרבי הוא המשיח, אין ענין להשתטות בשלטי חוצות, ואין ענין להכריז או לכתוב יחי אדוננו. אבל כל אחד רשאי לחשוב בלבו איזה משיח הוא בוחר, מהחיים או מהמתים, בדיוק כמו בגמ' סנהדרין דף צ"ח.

אורח

Re: הרבי מליובאוויטש - מידע חדש

#34 שליחה על ידי אורח » ד' אוגוסט 26, 2020 6:56 pm

[quote="איש יהודי" post_id=6303 user_id=336]
א. הרב שך לא היה הראשון אלא הרבי מחב"ד היה הראשון, והוא עשה הכל כדי שלא יקרה מה שצריך לקרות. דיבוריו החריפים לאורך השנים, מדברים בעד עצמם.

[/quote]

אולי. מה שבטוח, שהרבי מחב"ד לא הצליח להסיר מרוב חסידיו את הטעות [גם לא מהרבנים שבהם, וכתבי ההמלכה יוכיחו], והרב שך הצליח - עכ"פ לגבי כלל הציבור החרדי.

אינני רוצה להרחיב, אבל כלל הדברים, שבכל פעם שעשו עסק גדול מידי מבן תמותה - באו לידי מכשול. לדעתי זה יסוד עיקרי בכל הסיפור.

סערצע
הודעות: 191
הצטרף: ו' פברואר 22, 2019 4:35 am

Re: הרבי מליובאוויטש - מידע חדש

#35 שליחה על ידי סערצע » ה' אוגוסט 27, 2020 6:18 am

'כתבי ההמלכה' ברובם מזוייפים (וגריעי טובא אף מ'פאשקוויל' ממוצע), ואכמ"ל.

סערצע
הודעות: 191
הצטרף: ו' פברואר 22, 2019 4:35 am

Re: הרבי מליובאוויטש - מידע חדש

#36 שליחה על ידי סערצע » ב' אוגוסט 31, 2020 6:49 am

סערצע כתב: יתכן שהכוונה לאחיו - מהר"ר קצנלנבויגן, אך הענין אחד הוא.
שו"ר שגם ב'ניצוצי רבי' ('התקשרות' גל' א'רצה) שיער הכותב כי מדובר במהר"א, אך לפענ"ד אין הכרח לומר כן.
לכאו' ניתן לברר אצל בני ירות"ו בשעתו (כהגה"ח ר"ט בלויא שליט"א) את מי מהאחים היו קוראים 'הרב קצנלנבויגן' בסתם.

איש יהודי
הודעות: 85
הצטרף: א' יולי 05, 2020 11:45 am

Re: הרבי מליובאוויטש - מידע חדש

#37 שליחה על ידי איש יהודי » ב' אוגוסט 31, 2020 8:19 pm

סערצע כתב: 'כתבי ההמלכה' ברובם מזוייפים (וגריעי טובא אף מ'פאשקוויל' ממוצע), ואכמ"ל.
גם אני תיארתי לעצמי, אבל השאלה איך אפשר להוכיח דבר כזה.

אם היו מארגנים אפילו מכתב קטן של רבנים שמכחישים את חתימתם, זה היה מועיל מאוד, אבל הבעיה הגדולה היא שהזרם השפוי יושב בנחת ולא אכפת לו מכלום.

איש יהודי
הודעות: 85
הצטרף: א' יולי 05, 2020 11:45 am

Re: הרבי מליובאוויטש - מידע חדש

#38 שליחה על ידי איש יהודי » ב' אוגוסט 31, 2020 8:25 pm

אורח כתב:
אולי. מה שבטוח, שהרבי מחב"ד לא הצליח להסיר מרוב חסידיו את הטעות [גם לא מהרבנים שבהם, וכתבי ההמלכה יוכיחו], והרב שך הצליח - עכ"פ לגבי כלל הציבור החרדי.

אינני רוצה להרחיב, אבל כלל הדברים, שבכל פעם שעשו עסק גדול מידי מבן תמותה - באו לידי מכשול. לדעתי זה יסוד עיקרי בכל הסיפור.
כיום הזרם השפוי בחב"ד הוא הרוב, אבל המיעוט המשיחי הוא צעקני ולכן עושה רושם ניכר.

גם אותם החסידים שבזמן מחלתו של הרבי איבדו את עשתונותיהם (וזה דבר טבעי), לאחר פטירתו חזרו בהם והצהירו שטעו, ובראשם היה הגאון הרב יואל כהן שליט"א שהפך ממשיחיסט נלהב למתנגד נלהב.

ולגבי כתב ההמלכה כבר ענו לך יפה.

הרב שך לא הצליח במאומה כי גם בלאו הכי לא נראה שהליטאים היו הופכים לחסידי חב"ד. וגם אם איזה ליטאי או ספרדי היה מאמין שהרבי הוא המשיח, לא היה בכך כלום, אין זו עבירה כלשהי.

סערצע
הודעות: 191
הצטרף: ו' פברואר 22, 2019 4:35 am

Re: הרבי מליובאוויטש - מידע חדש

#39 שליחה על ידי סערצע » ג' ספטמבר 01, 2020 2:28 am

איש יהודי כתב: אם היו מארגנים אפילו מכתב קטן של רבנים שמכחישים את חתימתם, זה היה מועיל מאוד, אבל הבעיה הגדולה היא שהזרם השפוי יושב בנחת ולא אכפת לו מכלום.
ראוי להבין גם את הקושי שבהוצאת מכתב־הכחשה:
א. התוצאה תהי', כי מאז ואילך - כל דבר שלא הכחישוהו בפומבי, הרי הוא כמקוים בב"ד. וכבר ידועה התבטאותו של כ"ק אדמו"ר מליובאוויטש זי"ע: 'אילו הייתי טורח להכחיש את כל השמועות הנאמרות בשמי, הרי הי' עלי להוציא גליון יומי המוקדש לכך'...
ב. משמעות הדברים הינה הכרה בפלג המדובר. מכו"כ טעמים, מעדיפים רוב אנשי־הציבור שלא לדחוק עצמם לפינה זו, ובראשם - הוראתו של כ"ק אדמו"ר מליובאוויטש כי עיסוקם העיקרי ראוי שיהא בהפצת אור, ולא בגירוש החושך.
ג. בסופו של יום, כל רב מה'חתומים' שם מנהל קהילה, ולרוב - מצויים בה אף כאלה מהפלג המדובר. אם לנפשו יחוש, יְבַכֵּר שלא להתעמת עמָּם חזיתית (יעו"ע הגה"ח הרב לוי ביסטריצקי ע"ה, ועוד. וד"ל).

אם אמצא בכ"ז מסמך מפורש המאשש את זיוף החתימות - אעלנו הֵנָּה, בל"נ.

אורח

Re: הרבי מליובאוויטש - מידע חדש

#40 שליחה על ידי אורח » ה' אוקטובר 08, 2020 7:03 pm

אז הווארט של הפורום הזה שאסור לכתוב על אדמורי"ם וחסידות, ואפשר להשמיץ כמה שרוצים את הגר"א והרב שך.
בהצלחה.

שלח תגובה