דף 1 מתוך 1

נשים בקריאת המגילה

נשלח: ב' פברואר 22, 2021 10:22 pm
על ידי דוד ריזל
בריש מגילה (ד.) אמר רבי יהושע בן לוי נשים חייבות במקרא מגילה שאף הן היו באותו הנס:

ונחלקו הראשונים האם חיובם שווה לאנשים.

לדעת רש"י חיובם שווה. שכתב בריש ערכין (ג. ד"ה לאתויי) אהא דאמרינן התם (ב:) הכל כשרים לקרות את המגילה תנא לאתויי מאי לאתויי נשים. "שמוציאות לאנשים ידי חובתן".
וכתב הרב המגיד (פ"א ה"ב) שכן נראה שהוא דעת הרמב"ם.

אמנם דעת בעל ההלכות גדולות שחיובם רק לשמוע מגילה, ושונה מחיוב האיש לקרוא מגילה. ולכן כתב ראבי"ה שנשים מברכות לשמוע מגילה.
(טור ובית יוסף אורח חיים סימן תרפט)

ולשון המחבר בשו"ע (ר"ס תרפט) שהנשים חייבות בקריאתה, וי"א שאין הנשים מוציאות את האנשים י"ח. הגה. וי"א שאם האשה קוראת לעצמה מברכת לשמוע מגילה, שאינה חייבת בקריאתה ע"כ.
ומדברי השו"ע משמע שמברכת על מקרא מגילה כדין אנשים. והרמ"א חולק שמברכת לשמוע מגילה.

ודנו הפוסקים שבאשה השומעת מאיש שכבר יצא ידי חובתו, האם הקורא יוציא אותה, או שתברך היא לעצמה. ועיין שהאריך בזה בשו"ת מנחת יצחק חלק ג סימן נג, ומסקנתו שתברך היא בעצמה.