דף 1 מתוך 1

שמיעת כלי זמר בחוה"מ לאבל

נשלח: ב' מרץ 29, 2021 1:36 pm
על ידי דוד ריזל
מלשונות של כמה אחרונים נמצא, שאין היתר לאבל בתוך שלושים, ועל אביו ואמו עד י"ב חודש לשמוע כלי זמר בחוה"מ, וה"ה שמיעת מוזיקה מהקלטה.
את כל זה מצאתי בסוף חזון עובדיה אבילות כרך ב'.

בשו"ת זקן אהרן הלוי (ריג) אבל בתוך י"ב חודש על אביו ופרנסתו היתה ע"י שמנגן בכלי זמר בחופות ובסעודות מצוה, האם מותר לו לנגן בכלי שיר בסעודת חול המועד ופורים, נכתב שמכיון שזאת היא פרנסתו ומלאכתו והיא מלאכה של שמחה ועוד שהיא שמחה של מצוה מותרת לו דמצוה קא עביד. הרי שהתיר רק לצורך פרנסתו.

בספר פרי האדמה דך מ"א ע"ד לענין ישיבת ההיכל בשמחת בית השואבה, התיר רק מפני שלא יכול היה להשתמט והיה זה אבילות בפרהסיא גמורה.

בספר נשמת ישראל עמוד תי נסתפק אם מותר למי שהוא בתוך י"ב חודש על אביו ואמו לעמוד בשמחת בית השואבה כשיש שם כלי זמר. והצ"ע. אולם י"ל שבשמחת בית השואבה יש להתיר אף שירה בכלי זמר, כמבואר בנימוקי או"ח סימן תרצו אודות הנוהגים בעיר אחת שביום פורים באים לביתו של הרב.
שוב יש היתר רק במקום פרהסיא של רב קהילה.

וכן הוא בשו"ת מנחת יצחק ח"ו סימן ס"ב אות ב' "רב הקהילה שהוא בתוך י"ב חודש לאביו ואמו שרשאי ללכת לבית הכנסת ולהקיף בהקפות של שמחת תורה, כי יש כאן ענין של אבילות בפרהסיא אם ימנע מללכת, ושם (אות ג') כתב שכן הדין גם בחוה"מ בשמחת בית השואבה.

אמנם אם נמצא במקום שאחרים הפעילו מוסיקה יכול להישאר שם אם מכוון ומשתדל שלא להנות ממנה.