מצוה באכילת מצה כל שבעה

הודעה
מחבר
כּוֹתָר
הודעות: 1260
הצטרף: ה' ינואר 24, 2019 5:18 pm
עיסוק תורני: צמא לדבר ה'
יצירת קשר:

מצוה באכילת מצה כל שבעה

#1 שליחה על ידי כּוֹתָר » ו' אפריל 17, 2020 5:09 am

אני כרבים, כל השנים הכרתי את המקור למצוות אכילת מצה כל שבעה רק מהגר"א.
במעשה רב סימן קפה
"שבעת ימים תאכל מצות כל שבעה מצוה, ואינו קורא לה רשות אלא לגבי לילה ראשונה שהיא חובה, ומצוה לגבי חובה רשות קרי לה, אעפ"כ מצוה מדאורייתא הוא"

עד שהתוודעתי לספר הנפלא "שות חזון עובדיה" שכולו סובב והולך על מצוות ליל הסדר וחג הפסח. ומביא מקורות רבים בראשונים למצווה זו.

עיין שם בסימן לב.
החל מההראשונים שדנים בטעם שאין מברכים על מצוות אכילת מצה כל שבעה, ובמה היא שונה מישיבה בסוכה.
הרשב"ם פסחים קכ. ד"ה הוי דבר שהיה בכלל.
בעל המאור בסוף פסחים " יש ששואלים, מה טעם אין אנו מברכים על אכילת מצה כל שבעה וכו' ".
אורחות חיים [הלכות סוכה אות לו, דף קיב ע"ב] "והרב רבינו שמואל שקלי כתב, דשאני מצה שאכילתה וכו' ".
ספר המכתם (סוכה כז.)
כל בו סימן עא. בדעת רבינו שמואל מבואר שאין שום מצוה באכילת מצה בשאר ימי הפסח, אולם לבעל המאור שלא תירץ כן יש מקום לומר דס"ל שיש מצוה.
ומאריך לדון ולפלפל בדבריהם ובדברי גדולי האחרונים בטעמי המצוות שמברכים עליהם.

מקור נוסף, פסחים כח: תניא, מנין לאוכל חמץ.
ובפי יהושע בד"ה "בשעה שישנו בקום אכול מצה".
ובעל המאור פסק הלכה כרבי שמעון בין בלפני זמנו בין לאחר זמנו שאיסור חמץ תלוי באכילת מצה , בשעה ישנו בקום אכול מצה, אלמא דאיכא מצוה באכילת מצה כל שבעת ימי הפסח.
וגם לדברי הרמב"ם הרא"ש י"ל שיודו שיש מצוה אלא שבלילה הראשון קבעו חובה.
והביא את המעשה רב מהגר"א.

רבי אברם אבן עזרא פרשת בא יב טו "שעל דרך הפשט יש חיוב באכילת מצה כל שבעת ימי הפסח".

הרוקח סימן רצא "האוכל מצה כהלכתה שבעת ימים נעשה שותף להקב"ה במעשה בראשית וכו' ".
הר"י ענגל בגליוני הש"ס פסחים לח. דייק זאת מהרוקח סימן שסג.

החתם סופר יורה דעה סימן קצא "דס"ל להתוספות כשיטת החזקוני על התורה פרשת בא יב יח דמצוה איכא באכילת מצה כל שבעה.
והאריך שם הרבה בזה.

ולא רק בהלכה זו, אלא בכל הדברים ששמעתי עליהם במשך שנים שיעורים בהלכות הפסח מגאונים וטובים, ובכל נושא, כשפותחים את הספר הנ"ל מגלים שיש ים של מקורות, פשט דרעיה וגליה לנהורא.