לפורים ופסח - כפאוהו פרסיים לאכול מצה

הודעה
מחבר
דוד ריזל
הודעות: 1051
הצטרף: ה' ינואר 24, 2019 5:18 pm
עיסוק תורני: צמא לדבר ה'
דוא"ל: 9090674b@gmail.com
יצירת קשר:

לפורים ופסח - כפאוהו פרסיים לאכול מצה

#1 שליחה על ידי דוד ריזל » ג' מרץ 12, 2019 7:55 pm

לעניין אכילת מצה שלא לשמה אמרינן בגמ' ראש השנה כח ע"א-ע"ב

"שלחו ליה לאבוה דשמואל: כפאו ואכל מצה - יצא. וכו',
אמר רב אשי: שכפאוהו פרסיים".

ויש להקשות:

מדוע נאמר דווקא פרסיים, למה לא אמרו גויים סתם ?
ובאמת, שזו היכי תימצי מאוד קשה, שיהודי לא ירצה לקיים מצוות מצה, וגוי יכפה אותו כן לקיימה.

וע"ד דרש, אפ"ל עפ"י הידוע (אולי בשם התפארת שלמה), שאסתר אמרה "וצומו עלי שלושה ימים" גם בליל הסדר, כדי לעורר רחמים על ישראל, ששנה אחת לא יקיימו מצוות אכילת מצה ויעשה רעש גדול בשמיים חסרון מצווה זו מכל עם ישראל, וכך ינצלו מהגזירה להשמיד להרוג ולאבד את כל היהודים.

ועפי"ז יש היכי תימצי שגויים פרסיים (שהמעשה היה בפרס), הם ירצו לכפות יהודי שיאכל מצה, כדי שלא יהיה התעוררות זו בשמים, איך נראה ליל הסדר בלי אכילת מצה, שלפחות יהודי אחד כן יקיים מצוות אכילת מצה, ומנגד היהודי אינו רוצה לאכול כפי שצוותה אסתר, ואם המטרה לעורר זכות על עם ישראל.

עוסק בתורה
הודעות: 366
הצטרף: ד' אוקטובר 10, 2018 8:24 pm

Re: לפורים ופסח - כפאוהו פרסיים לאכול מצה

#2 שליחה על ידי עוסק בתורה » ג' מרץ 12, 2019 8:18 pm

לפי דברי הגר"ל מינצברג שמהות המצוה היא לקבוע את מאכלו כמצה, א"כ אם אין אוכלים מאכל אחר לכאורה לא מתבטלת מצות אכילת מצה. כמובן הכל ע"ד דרש.

דוד ריזל
הודעות: 1051
הצטרף: ה' ינואר 24, 2019 5:18 pm
עיסוק תורני: צמא לדבר ה'
דוא"ל: 9090674b@gmail.com
יצירת קשר:

Re: לפורים ופסח - כפאוהו פרסיים לאכול מצה

#3 שליחה על ידי דוד ריזל » ו' יולי 17, 2020 1:19 am

ולמי שמתעניין, מה מתרצים האחורנים על קושיא זו, למה נקטו דווקא פרסיים. ולמה שיחייבו לאכול מצה.

א) יש מתרצים שכיון שהפרסיים שטופים באכילה ושתייה, לכן כופים אחרים לאכול.

ב) בהליכות שלמה ניסן עמ' רלז מביא בשם ר' שמאי גינזבורג (וכ"כ בצפנת פענח חמץ ומצה פ"ו ה"ג), שהנה קשה נהי שאכל מצה, אבל מסתמא לא היסב. לכן נקט פרסיים שאכילתם היתה ע"י הסיבה (ברכות מו, ב). וטען על זה ר' שלמה זלמן שיש לדון דבכה"ג שאכל בכפייה גם אם היסב לא הוי דרך חירות. ע"ש.

ג) בטורי אבן נקט שדין זה נאמר על מעשה שבא לידם. וא"כ כך הוה מעשה.

ד) בגיטין יז. מובא שהגיע 'חברא' ושקל את הנר מקמייהו, ופרש"י חברא - פרסאי. (ובמקומות אחרים כתב שהם אומה בימי פרסיים), וא"כ אפשר שהכוונה לאומה זו שעשו צרות גדולות לישראל.
אך לכאורה איזה צרה היא, כשמכריחים לאכול מצה בלילה שיש מצוה לאכול.

ה) מישהו העלה רעיון יפה. שדרך הפרסיים היה לכפות על שתיה, כדרז"ל על הפסוק "והשתיה כדת אין אונס", שהיו רגילים לאנוס לשתות הרבה,
ואולי היה להם הרגל כזה גם באכילה, להכריח לאכול.

שלח תגובה