יבמות צ"ח ע"א - המוסיף בעדותו דבר שאינו נוגע אליו האם זה מחזק נאמנותו

עיונים ודיונים במרחבי ים התלמוד כולו ובסדר הדף היומי
שלח תגובה
הודעה
מחבר
ענף עץ אבות
הודעות: 95
הצטרף: ד' אפריל 29, 2020 10:41 pm

יבמות צ"ח ע"א - המוסיף בעדותו דבר שאינו נוגע אליו האם זה מחזק נאמנותו

#1 שליחה על ידי ענף עץ אבות » א' מאי 17, 2020 10:36 am

שאלה שנתעוררתי אליה לפני זמן קצר בלומדי את דברי הגמ' יבמות צ"ח ע"א, שם עוסקת הגמ' בנאמנות של חכם לומר הוראה שנוגעת אליו,
אמר ר' אבא אמר רב הונא אמר רב: כל תלמיד חכם שמורה הלכה ובא, אם קודם מעשה אמרה - שומעין לו, ואם לאו - אין שומעין לו!
והגמ' מבארת שיש אופנים שיש להאמינו גם היכא שהיא נוגעת אליו וכגון:
ואיבעית אימא: שאני הכא, דקאמר מעשה אחרינא בהדה.
דהיינו באופן שהחכם מעיד בנוסף על עוד הוראה חדשה שאינה נוגעת אליו, הרי שזה מחזק אצלינו את נאמנותו שהוא מעיד עדות אמת,
והראיה שמעיד גם על פרטים שלא נוגעים אליו כלל [בבחינה הדומה ל"מסיח לפי תומו"].
וחשבתי שיש קצת לדון, דלאחר שהגמ' מלמדת אותנו את ה"שטיק" הזה, שאם יוסיף עוד פרטים זה יחזק את העדות על עצמו,
הרי שיש כאן פתיחת דלת בפני הרמאים, שיוסיפו כל מיני "שיחות נאות" שאינם נוגעים אליהם, וממילא יאמנו כל דבריהם. וצ"ע.
אך אח"כ נתעוררתי שבאמת זו גמרא מפורשת שלהוסיף עדות לא מעלה בנאמנות [ומהטעם הנ"ל]
וכפי שמופיע במסכת כתובות דף כ"ד ע"א, ובדף נ"ו ע"ב:
החמרין שנכנסו לעיר, ואמר אחד מהן שלי חדש ושל חברי ישן, שלי אינו מתוקן ושל חברי מתוקן - אינו נאמן
ופרש"י (כתובות כ"ד ע"א):
אינו נאמן - הואיל ועם הארץ הוא ואינו נאמן על המעשר אף על פי שמעיד על שלו שאינו מתוקן ועוד שמוסיף עם זו דברים אחרים לשבח את של חבירו אינו נאמן להחזיק את של חבירו בחזקת מתוקן שאינן אלא מערימין אמור אתה כאן ואני במקום אחר.
למדנו שיש לחשוש שמא יאמרו דברים אחרים בשביל לחזק את אמינותם, והיא הנותנת שלא לאמינם!
[היה מקום לחלק בין עמי ארצות, לבין חכם. אך המתבונן במעשה שהובא ביבמות צ"ח ע"א יראה שלא מיירי דוקא בחכם,
דהמדבור שם בסתם גר שנשא אשת אחיו על סמך הוראה ששמע בשם ר"ע, ואין מוכח כלל שהגר הזה היה חכם.
ויתכן שהיה עם הארץ ורק שנזדמן לו לשמוע הוראות בשמו של גדול הדור רבי עקיבא, ויל"ע].

דוד ריזל
הודעות: 673
הצטרף: ה' ינואר 24, 2019 5:18 pm
עיסוק תורני: צמא לדבר ה'
דוא"ל: 9090674b@gmail.com
יצירת קשר:

Re: יבמות צ"ח ע"א - המוסיף בעדותו דבר שאינו נוגע אליו האם זה מחזק נאמנותו

#2 שליחה על ידי דוד ריזל » א' מאי 17, 2020 1:50 pm

אולי אפשר לחלק, שבעדות על ענין הלכתי, שבזה רק אם מעיד בדיוק על מה שיש לו נגיעה זה מחשיד שהוא משקר,
אבל אם מוסיף עוד הלכה לא חושדים עד כדי כך, כי קשה להמציא הלכה לבד.

אבל לעשות הסכם שבעיר פלונית אני אשבח את סחורתך שהיא מתוקנת, ובעיר פלונית אתה תשב את שלי, כל עם הארץ יכול לשקר בקלות.

ענף עץ אבות
הודעות: 95
הצטרף: ד' אפריל 29, 2020 10:41 pm

Re: יבמות צ"ח ע"א - המוסיף בעדותו דבר שאינו נוגע אליו האם זה מחזק נאמנותו

#3 שליחה על ידי ענף עץ אבות » א' מאי 17, 2020 2:16 pm

אולי, אם כי במציאות של היום קשה לקבל חילוק כזה.
בדרך כלל העמי ארצות הכי גדולים, יש להם את ה"דעת תורה" העמוקה יותר מכל החכמים...

שלח תגובה